PRAVIDLA SOUTĚŽE POZNEJ SVOU VÝHERNÍ VSTUPENKU

I.
Úvodní ustanovení


1.    Organizátorem marketingové soutěže s názvem „POZNEJ SVOU VÝHERNÍ VSTUPENKU“ (dále jen „Soutěž“) je obchodní společnost Cinema City Czech s.r.o., IČO: 264 49 242, sídlem: Praha 4 – Háje, Arkalycká 951/3, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82991 (dále jen „Organizátor“). 
2.    Organizátor uspořádal Soutěž jako marketingovou a propagační akci, za účelem podpory prodeje zboží a služeb Organizátora a jeho obchodních partnerů. V Soutěži rozhoduje o výherci předem stanovené pořadí účastníků Soutěže. 
3.    Organizátor vydává tyto pravidla Soutěže, která upravují závazně její podmínky (dále jen „Pravidla“). Účastí v Soutěži projevuje účastník souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

II.
Trvání a působnost Soutěže


1.    Soutěž začíná dne 1. 7. 2019 a končí dnem, kdy budou rozděleny veškeré výhry, nejpozději však 31. 8. 2019. 
2.    Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv bez udání důvodu předčasně ukončit. Účastník Soutěže nemá v takovém případě právo požadovat po Organizátorovi jakoukoliv náhradu jemu vzniklých nákladů na účast v Soutěži či požadovat vydání výhry, která mu nebyla Organizátorem závazně potvrzena.
3.    Soutěž bude probíhat ve všech kinech provozovaných Organizátorem na území České republiky ke dni zahájení Soutěže (dále jen „Multikina“). 


III.
Podmínky účasti v Soutěži


1.    Soutěž je určena výhradně pro zákazníky Organizátora, kteří v období konání Soutěže navštíví jedno z Multikin, ve kterém si zakoupí jakoukoliv vstupenku a stanou se dobrovolně účastníky Soutěže. 
2.    Podmínkou účasti účastníka v Soutěži je: 
•    zakoupení platné vstupenky na pokladně Multikina Organizátora nebo prostřednictvím internetových stránek Organizátora do kteréhokoliv z Multikin v období trvání Soutěže (dále jen „Vstupenka“). Soutěžní je každá zakoupená vstupenka nebo vstupenka vyměněná za zakoupenou dárkovou poukázku do kteréhokoliv Multikina. Soutěžní nejsou vstupenky vyměněné za nasbírané body na klubov kartě a nulové vstupenky obdržené bez protiplnění (např. předmět výhry v kterékoli jiné soutěži provozované Organizátorem nebo obdržená jako kompenzace).
•    účast a plnohodnotná registrace v Soutěži prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách www.vyhernivstupenka.cz, nebo v Multikině Organizátora prostřednictvím elektronického zařízení (tabletu) Organizátora, nebo prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony (ke stažení na App Store při zařízení s operačním systémem iOS nebo Google Play pro zařízení s operačním systémem Android). 
•    Zadání unikátního identifikačního čísla vstupenky do Soutěže. 
•    Souhlas účastníka s podmínkami Soutěže a zasláním výhry v Soutěži prostřednictvím e-mailu.
•    Souhlas účastníka s poskytnutím jeho osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení Organizátora na e-mail uvedený účastníkem.
3.    Soutěže není oprávněn/a se zúčastnit: 
a)    osoba v pracovním poměru anebo obdobném vztahu k Organizátorovi; a 
b)    osoby přímo se podílející na činnostech souvisejících s organizováním Soutěže, zejména v souvislosti s přípravou, zpracováním a vyhodnocením Soutěže a určením výherců Soutěže; a 
c)    jim blízké osoby ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zák. číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
4.    V případě, že výherce nesplňuje podmínky k účasti v Soutěži, zejména ve smyslu čl. III. odst. 3 Pravidel Soutěže, nevzniká mu nárok na výhru.
5.    V případě důvodných pochybností Organizátora, že účastník Soutěže jedná ve vztahu k Soutěži v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo dobrými mravy, je Organizátor oprávněn účastníka Soutěže vyloučit z účasti v Soutěži.
6.    Zákazník, který poskytne souhlas se zasíláním SMS zpráv od Organizátora uděleným prostřednictvím formuláře umístněném na internetových stránkách Organizátora, obdrží 1 hodinu před začátkem filmového představení, na které si zakoupil vstupenku, SMS zprávu s informací o blížícím se začátku filmového představení a o možnosti zúčastnit se Soutěže. SMS zpráva bude obsahovat odkaz na personalizovanou část internetových stránek Soutěže a po jeho použití bude účastník Soutěže přesměrován na internetové stránky soutěže, kde budou již předvyplněny vstupní údaje k účasti v Soutěži (např. číslo vstupenky a osobní údaje). Zákazníkovi tak k účasti v Soutěži postačí použít odkaz „hraj“ v SMS zprávě.

IV.
Výhry


1.    Výhry v Soutěži jsou (dále jen „Výhry“): 

 

2. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit konkrétní Výhru jinou věcí obdobného typu a hodnoty.

V.

Mechanismus Soutěže

1. Mechanika Soutěže je následující:

a) Po potvrzení zadání identifikačního čísla Vstupenky k Soutěži, vybere hra pro účastníka podle časového údaje tohoto potvrzení konkrétní výhru.

b) Pro obdržení výhry je účastník povinen provést neprodleně plnohodnotnou registraci v Soutěži. Výhra v podobě elektronického kódu (společně s vysvětlením výhry a postupem, jak výhru uplatnit) bude následně účastníkovi doručena e-mailem na jím zadanou e-mailovou adresu. Organizátor není zodpovědný za to, když výherci přijde e-mail do složky spam/hromadná pošta a výherce si tak výhru nevyzvedne. Výherci v takovém případě nevznikne právo na prodloužení platnosti využití či vyzvednutí výhry nebo na její náhradu.

c) Výhry č. 9-24 budou přiřazovány účastníkům podle doby potvrzení zadaného čísla Vstupenky, a to v následujícím pořadí:

 

Po rozdání všech 100 výher se výše uvedený algoritmus bude opakovat až do ukončení Soutěže. 

d. Výhry č. 1-9 budou rozdány účastníkům Soutěže podle níže uvedeného pořadí. Přidělování výher č. 10-26 se pozastaví a účastníkovi se přidělí vždy jedna z výher č. 1-9, kdy poté bude pokračovat přidělování výher č. 10-26.
 

2.    Výhra č. 1 bude výherci odevzdána osobně po skončení trvání Soutěže, vždy na základě předchozí dohody s Organizátorem, a to nejpozději do 30. 9. 2019. Organizátor uzavře s účastníkem smlouvu, jejímž předmětem bude převzetí výhry účastníkem na základě předávacího protokolu podepsaného Organizátorem a předmětným účastníkem. Podrobné specifikace výher je uvedeno v Příloze č. 1 těchto Pravidel.
3.    Výhry č. 2, 3, 4, 5, 6 budou výhercům odevzdány osobně nebo zaslány prostřednictvím pošty nebo e-mailu (v případě elektronických poukázek) na jím uvedenou adresu, na základě předchozí dohody s Organizátorem, a to po skončení trvání Soutěže, nejpozději však do 30. 9. 2019. 
4.    Výhru č. 10 si výherce si vyzvedne pomocí odkazu umístěného v textu doručeného emailu. Tento odkaz je nutné otevřít prostřednictvím mobilního telefonu. Výhru je pak možné uplatnit jen u operátora T-mobile a O2. 
5.    Výhry č. 7-9 a 11-26 budou v podobě elektronického kódu odevzdány neprodleně po dokončení registrace výherce, a to prostřednictvím e-mailové zprávy, zaslané na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem v provedené registraci. 
6.    V případě, že účastník odmítne Výhru převzít, nebo si jí nevyzvedne v lhůtě uvedené u jednotlivých typů výher (tak jak je uvedeno výše), zaniká mu na výhru nárok. 
7.    Vstupenku, která byla zakoupena a použita v Soutěži, není možné stornovat.  
8.    Při uplatnění výhry „1+1 vstupenka zdarma“ obdrží výherce při zakoupení dospělé Vstupenky druhou Vstupenku zdarma. Poté lze dále v Soutěži uplatnit pouze tu Vstupenku, kterou si výherce zakoupil (tato vstupenka na sobě bude mít soutěžní kód). Druhá vstupenka, kterou výherce získal zdarma, na sobě soutěžní kód mít nebude a nelze ji dále uplatnit v Soutěži.
9.    Při uplatnění výhry „2D vstupenka jen za 99 Kč“ obdrží výherce Vstupenku za 99 Kč, která je již sama výhrou a nelze ji tedy dále v Soutěži uplatnit (tato Vstupenka na sobě nebude mít soutěžní kód).
10.    Při uplatnění výher „2D vstupenka zdarma/4DX vstupenka zdarma/VIP vstupenka zdarma/IMAX vstupenka zdarma“ obdrží výherce Vstupenku zdarma, která je již sama výhrou a nelze ji tedy dále v Soutěži uplatnit (tato vstupenka na sobě nebude mít soutěžní kód).
11.    Při uplatnění výhry „50% sleva na 2D vstupenku“ obdrží výherce slevu 50% z ceny nezlevněné dospělé Vstupenky. Vstupenku na kterou byla uplatněna sleva 50% a je již sama výhrou není možné dále v Soutěži uplatnit. Výhru lze uplatnit Po – Ne. Výhru nelze uplatnit na projekce v sálech IMAX, 4DX a VIP Chodov.
12.    Vstupenku vyměněnou za následující typy dárkových poukazů:
a) vyhraný v některé jiné soutěži
b) získaný jako forma kompenzace
c) zaměstnanecký dárkový poukaz
nelze v Soutěži využít (tato Vstupenka nebude obsahovat soutěžní kód).
13.    Vstupenku vyměněnou za dárkový poukaz zakoupený na pokladně Multikina lze v Soutěži uplatnit.
14.    V případě, že si výherce nevyzvedne výhru ve lhůtě určené v těchto Pravidlech nebo dodatečně určené Organizátorem, ztrácí na výhru nárok.


VI.
Pravidla


1.    Tato Pravidla jsou zveřejněna na internetové stránce Organizátora www.cinemacity.cz a www.vyhernivstupenka.cz a dále v aplikacích Soutěže. Pravidla jsou k dispozici k nahlédnutí také na pokladnách každého Multikina. Účastníci Soutěže při své registraci k Soutěži potvrzují, že se s těmito Pravidly řádně seznámili a rozumí plně jejich obsahu a zavazují se jím řídit. 
2.    V případě zjištění Organizátora o jednání účastníka Soutěže, které by bylo v rozporu s Pravidly, je Organizátor oprávněn rozhodnout o ztrátě nároku účastníka na jakoukoliv výhodu plynoucí ze Soutěže, včetně nároku na jakoukoliv Výhru. Organizátor je oprávněn takového účastníka ze Soutěže kdykoliv vyloučit, bez poskytnutí jakékoliv náhrady. Organizátor je obdobně oprávněn rozhodnout o neumožnění další účasti takového účastníka v Soutěži. O vyloučení ze Soutěže dle předchozí věty bude takový účastník Soutěže informován prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. 
3.    Organizátor je oprávněn účastníka Soutěže vyloučit, pokud bude prokázáno jeho protiprávní jednání v podobě porušení článku III odst. 3 Pravidel. Obdobně je Organizátor oprávněn účastníka vyloučit v případě prokázání jednání účastníka směřujícího k manipulaci s výsledky Soutěže. 
4.    Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i během trvání Soutěže, změnit Pravidla. Jakékoliv změny Pravidel budou vhodným způsobem uveřejněny na internetových stránkách Organizátora nebo na pokladnách Multikin. 
5.    Účastník Soutěže bere na vědomí, že mu nevzniká právní nárok na Výhru a není tak oprávněn jí vymáhat prostřednictvím obecných soudů České republiky či jiným způsobem. 
6.    Výherce nemá nárok na vyplacení hodnoty Výhry ve formě peněžní hotovosti nebo jiného alternativního plnění. 
7.    Organizátor neodpovídá za jakékoliv věcné či právní vady Výhry. 
8.    Pravidly neupravená práva a povinnosti Organizátora a účastníků soutěže se řídí právním řádem České republiky zejména pak občanským zákoníkem. 
9.    Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Pravidel neplatné nebo se jím stane, Organizátor si vyhrazuje právo jej nahradit tak, aby se významově co nejméně odchýlilo od ustanovení původního, avšak splňovalo zákonné podmínky. 
10.    Pokud je jakékoliv z ustanovení těchto Pravidel neplatné nebo se jím stane, neplatnost části Pravidel nemá vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Pravidel. 
11.    Organizátor má právo změnit nebo upravit tato Pravidla, popřípadě i Výhry, a to bez udání důvodu s účinností ode dne zveřejnění na internetových stránkách Organizátora. 

 

VII.
Ochrana osobních údajů


1.    Zapojením do Soutěže a registrací v Soutěži dává účastník Soutěže souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů v rozsahu - jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo a e-mailová adresa, Organizátorovi a jeho mateřské společnosti, společnosti Cinema City International N.V., se sídlem Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Holandsko, zapsané v obchodním rejstříku Obchodní komory Rotterdam, číslo registrace: 33260971, pro účely vyhodnocení Soutěže, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. 
2.    Osobní údaje účastníků Soutěže budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Organizátora. V případě dotazů nebo v případě žádosti, aby Organizátor pozměnil nebo opravil jakoukoli nepřesnost u osobních údajů, může si účastník soutěže přečíst Zásady ochrany osobních údajů, které nalezne na www.cinemacity.cz/privacypolicy, popř. si vyžádat další informace na e-mailové adrese: info@cinemacity.cz.

 

VIII.
Daňové povinnosti


1.    Účastníci Soutěže jsou si vědomi, že Výhry převyšující částku 10.000,- Kč podléhají dle ust. § 4 odst. 1 písm. f) ve spojení s ust. § 10 odst. 1 písm. ch) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zdanění daní z příjmů fyzických osob. 

 

IX.
Kontakt


V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Soutěže je k dispozici zákaznická linka Organizátoraátora na telefonním čísle +420 255 742 021 anebo na emailové adrese info@cinemacity.cz. 

V Praze dne 1. 7. 2019

 

Příloha č. 1 Pravidel marketingové soutěže „POZNEJ SVOU VÝHERNÍ VSTUPENKU“