Všeobecné obchodní podmínky společnosti Cinema City Czech s.r.o.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se uplatní při nákupu zboží a služeb společnosti Cinema City Czech s.r.o., IČO: 264 49 242, sídlem: Praha 4 – Háje, Arkalycká 951/3, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82991 (dále jen „Provozovatel“), při návštěvě multikin Provozovatele a při návštěvě webových stránek www.cinemacity.cz.

Provozovatel provozuje svou činnost v následujících provozovnách:
•    Flora – Vinohradská 151, Atrium Flora, Praha 3 – Žižkov
•    IMAX Flora – Vinohradská 151, Atrium Flora, Praha 3 – Žižkov
•    Letňany – Obchodní centrum Letňany, Veselská 663, Praha 9 – Letňany
•    Nový Smíchov – Obchodní centrum Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5 – Smíchov
•    Slovanský dům – Na příkopě 22, Praha 1 – Nové Město
•    Zličín – Metropole Zličín, Řevnická 121/1, Praha 5
•    Chodov – Roztylská 2321/19, Praha 11
•    Olympia – Olympia Brno, U Dálnice 777, Modřice
•    Velký Špalíček – Velký Špalíček, Mečová 2, Brno
•    Liberec – Forum Liberec, Soukenné náměstí 2a/669, Liberec
•    Ostrava – Obchodní a zábavné centrum Nová Karolina, Jantarová 3344/4, Ostrava
•    Pardubice – Cinema City Pardubice, Masarykovo náměstí 2799, Pardubice
•    Plzeň – Centrum Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň
•    Ústí nad Labem – OC Forum Ústí nad Labem, Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem (dále jen „multikina“)

 

Součástí VOP jsou tyto dokumenty:

1. Obchodní podmínky
2. Návštěvní řád kina
3. Nákup vstupenek online
4. Podmínky věrnostního klubu Cinema City
5. Návštěvní řád 4DX
6. Návštěvní řád VIP 
7. Obchodní podmínky pro online služby a webové stránky
8. Obchodní podmínky používání webových stránek
9. Obchodní podmínky pro nákup on-line dárkových poukázek

 

Obchodní podmínky společnost Cinema City Czech s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1    Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si koupí Vstupenku nebo E-vstupenku na představení, nebo která si koupí zboží prodávané Provozovatelem (dále jen „Zákazník“) jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

1.2    „Vstupenkou“ se rozumí vstupenka, kterou Zákazník obdrží po uskutečněné platbě za zvolené filmové či jiné představení (určená datem, časem a kinosálem) na pokladně multikina.

1.3    „E-vstupenkou“ se rozumí Vstupenka opatřena unikátním číselným a čárovým kódem, která je vytištěna Zákazníkem, nebo Vstupenka ve formátu JPG opatřena unikátním číselným a čárovým kódem, která je předložena Zákazníkem prostřednictvím přenosného elektronického zařízení (zejména mobilním telefonem, tabletem atd.), nebo Vstupenka vytištěná v pokladnách multikina na základě unikátního čísla (číslo transakce), které je součástí potvrzující zprávy zaslané prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), a to vždy po objednání a úhradě Vstupenky prostřednictvím internetu.

1.4    „Rodinným vstupným“ se rozumí speciální zlevněné vstupné pro rodiny, které se skládá ze tří (3) až pěti (5) vstupenek určených pro alespoň jednu (1), ale maximálně dvě (2) dospělé osoby (18+) a alespoň jedno (1) dítě (do 12 let, včetně).

1.5    „Volnou vstupenkou“ se rozumí Vstupenka, za kterou nebylo Provozovateli zaplaceno hotovostní platbou, platební kartou nebo prostřednictvím zakoupeného poukazu (např. Dárková poukázka, voucher Edenred, Sodexo).

1.6    „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz multikina, a to zejména uvaděči, provozní pracovníci, ostraha, barmani, pokladní a vedoucí provozu multikina. Personál je oblečen v uniformě s označením Provozovatele a je opatřen visačkou s nápisem „Cinema City“, se jménem zaměstnance a jeho pracovním zařazením.

1.7    „Účtem“ se rozumí každý jednotlivý zákaznický online účet Cinema City, na němž jsou shromážděna data registrovaného Zákazníka. Podmínky pro registraci Účtu, přístup k Účtu a jeho používání jsou podrobně popsány ve Smluvních podmínkách pro online služby.

1.8    „Mobilní aplikací“, pokud je k dispozici, se rozumí aplikace, kterou Cinema City poskytuje Zákazníkovi a kterou je možné si stáhnout z Apple Store (IOS) a z Google Play (Android).

1.9    Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupení Vstupenky nebo E-vstupenky souhlasí Zákazník s těmito OP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto OP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.10    Tyto OP a všechny další smluvní podmínky Cinema City, na které se zde odkazuje, jsou volně přístupné na internetových stránkách Provozovatele na adrese https://www. cinemacity.cz („Webové stránky“), kde se s nimi může Zákazník seznámit.

1.11    Tyto OP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.12    Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašich osobních údajů nebo chcete, aby společnost Cinema City pozměnila nebo opravila jakoukoli nepřesnost u Vašich osobních údajů, přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů, a vyžádejte si další informace nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu. 

 

2.    Prodej E-vstupenky

2.1    Prodej E-vstupenek se dále řídí obchodními podmínkami pro nákup vstupenek přes internet, Smluvními podmínkami pro online služby a Podmínkami pro používání webových stránek Cinema City, které jsou všechny nedílnou součástí těchto OP.

 

3.    Prodej vstupenky na pokladně multikina

3.1    Nákup Vstupenky umožňuje Provozovatel Zákazníkovi v hotovosti, prostřednictvím vybraných typů poukazů vydávaných třetí stranou, nebo Provozovatelem, nebo prostřednictvím platební karty.

3.2    Kupní cena Vstupenky je stanovena aktuálním ceníkem Provozovatele, který je uveřejněn na jeho webových stránkách a u pokladen multikin.

3.3    Provozovatel přijímá k platbě Vstupenky nebo jím prodávané zboží platební karty (např. VISA, MasterCard, Diners Club). Provozovatel přijímá k platbě Vstupenky také poukazy společnosti Sodexo a Edenred. Tyto poukazy lze použít pouze na pokladně multikina při koupi Vstupenky na představení dle aktuálního platného programu, či jiného zboží nabízeného Provozovatelem (např. zboží nabízené v baru či kavárně multikina). Při platbě Vstupenky či jiného zboží Provozovatele poukazy všech typů nevyplácí Provozovatel Zákazníkovi rozdíl v hodnotě poukazu a cenou zakoupené Vstupenky nebo cenou zakoupeného zboží. Provozovatel doporučuje Zákazníkovi využít poukazu nižší hodnoty a zbytek ceny Vstupenky nebo zboží doplatit v hotovosti.

3.4    Zákazník je při platbě Vstupenky povinen si bezprostředně po jejich převzetí ověřit zejména správnost vrácených finančních prostředků, termínu zakoupeného představení, zvoleného místa v sále multikina a název filmu včetně jeho obrazové a zvukové verze. Později uplatněné vady, spočívající v nesprávně vrácené hotovosti nebo nesprávných údajů na Vstupence není Provozovatel povinen uznat.

3.5    Za podmínek uvedených v tomto ustanovení má osoba s platným průkazem ZTP/P k zakoupené Vstupence na zvolené představení nárok jedno místo v sále multikina zdarma, a to pro jednu další osobu jako svého průvodce. Vstupenky vystavuje Provozovatel vždy tak, aby místa těchto osob v sále multikina byla vedle sebe (v případě osoby upoutané na invalidní vozík vydává Provozovatel vstupenku pro osobu jeho průvodce na místo nacházející se nejblíže místu, které je Provozovatelem určeno jako místo pro osoby navštěvující představení na invalidním vozíku). Průvodcem může být jen zletilá, plně svéprávná osoba, která je objektivně plně schopná poskytnout doprovázené osobě potřebnou asistenci po celou dobu jejího pobytu v multikině Provozovatele. Průvodce je povinen poskytovat doprovázené osobě asistenci s potřebnou mírou obezřetnosti po celou dobu přítomnosti doprovázeného v multikině Provozovatele a plnit při tom veškeré pokyny Personálu Provozovatele směřující k zajištění bezpečnosti doprovázené osoby či k zajištění řádného a nerušeného průběhu představení. Průvodce je povinen věnovat plně svou pozornost doprovázené osobě i během představení a představení nenarušovat.

3.6    V případě zakoupení Rodinného vstupného lze veškeré takto zakoupené Vstupenky zakoupit pouze na stejné představení.

3.7    Provozovatel poskytuje slevu z nákupu Vstupenky na představení v multikině pro studenty pouze po předložení platného studentského průkazu (ISIC karty) nebo žákovské knížky. Provozovatel je oprávněn zveřejnit seznam dokladů, na základě kterých poskytne Zákazníkovi tzv. studentskou slevu. Provozovatel poskytuje tzv. studentskou slevu pouze studentům do dosažení 26 let jejich věku. Na každý studentský průkaz nebo žákovskou knížku je Zákazník oprávněn zakoupit pouze jednu Vstupenku s tzv. studentskou slevou.

3.8    Seniorské vstupné poskytuje Provozovatel Zákazníkovi staršímu 60 let věku.

3.9    Volnou Vstupenku je Zákazník oprávněn uplatnit výhradně za podmínky, že v sále multikina, ve kterém promítá Provozovatel Zákazníkem zvolené představení, byla prodána Zákazníkovi nebo jinému Zákazníkovi alespoň jedna Vstupenka, za kterou takový Zákazník zaplatil prostřednictvím hotovosti, vouchery Edenred, Sodexo nebo platební kartou.

 

4.    Představení

4.1    Zákazník je vždy povinen předložit ke kontrole Vstupenku nebo E-vstupenku za účelem umožnění vstupu Zákazníkovi do vyhrazených (placených) prostor multikina, a to Personálu Provozovatele. Personál Provozovatele je oprávněn při kontrole oddělit Vstupence kontrolní útržek nebo označit jím zvoleným způsobem načtenou E-vstupenku pro zamezení jejího zneužití spočívající např. v jejím dalším použití třetí osobou.

4.2    Zákazník je oprávněn v sále multikina využít pouze místo označené na jeho Vstupence, pokud mu Personál nenařídí v souladu s Návštěvním řádem jinak.

4.3    Platnou Vstupenku nebo E-vstupenku na představení je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy multikina. V případě její ztráty kdekoliv v placeném prostoru multikina, a to zejména v prostorách kinosálů, může být Zákazník požádán Provozovatelem o opuštění prostor multikina bez nároku na náhradu.

4.4    Zakoupením Vstupenky nebo E-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního řádu multikina po celou dobu pobytu v prostorách multikina. Zákazník má možnost se s Návštěvním řádem seznámit prostřednictvím jeho tištěné verze umístěné v prostorách multikina. 

4.5    Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou Zákazníkovi nebo třetí osobě v souvislosti se změnou představení, která nastala v důsledku vyšší moci, za kterou se považuje zejména technická porucha nebo výpadek elektřiny.

4.6    Provozovatel je oprávněn před zahájením představení promítat v sále multikina reklamní sdělení v libovolné délce a formátu.

4.7    Představení promítaná v multikině Provozovatele ve 3D formátu lze zhlédnout pouze se speciálními, k tomu určenými brýlemi. Zákazník je srozuměn s tím, že bez použití těchto speciálních brýlí negarantuje Provozovatel kvalitu představení, a to zejména jeho 3D efekt. Cena Vstupenky nezahrnuje zapůjčení těchto brýlí. Zákazník je oprávněn si brýle zakoupit u Provozovatele na pokladně multikina (např. při platbě Vstupenky) a následně si je převzít u vstupu do sálu multikina. Po úhradě kupní ceny za zakoupení brýlí nabývá k nim Zákazník vlastnické právo a je oprávněn si brýle ponechat i po skončení představení (např. pro případnou další návštěvu 3D představení multikina, čímž se Zákazník vyhne nutnosti zakoupit si nové brýle). V případě poškození brýlí (např. jejich poškrábáním nebo odbarvením skel), může být negativně ovlivněn zážitek Zákazníka ze sledování představení ve formátu 3D. Takové představení není považováno za vadné plnění poskytnuté Provozovatelem. Provozovatel v takovém případě doporučuje Zákazníkovi pořízení nových 3D brýlí při jeho následující návštěvě multikina. Provozovatel negarantuje použitelnost brýlí v jiném multikině než v tom, na jehož pokladně si je Zákazník zakoupil. Představení v sále IMAX 3D lze sledovat jen se speciálními IMAX 3D brýlemi zakoupenými na pokladně Provozovatele. Provozovatel doporučuje Návštěvníkovi brýle po skončení představení uschovat pro další návštěvu představení IMAX 3D a chránit před jejich poškozením. Zákazník je povinen si zakoupené 3D brýle po jejich převzetí zkontrolovat, zejména zda nejsou poškozeny a zda jsou řádně zabaleny. Po jejich použití není Zákazník oprávněn uplatnit u Provozovatele jakákoliv práva z vadného plnění, ledaže by prokázal vznik vady před jejich použitím. V multikině Pardubice Provozovatel brýle pouze zapůjčuje bez možnosti jejich zakoupení. V případě zapůjčení brýlí je Zákazník povinen brýle bezprostředně po představení vrátit Provozovateli na místě k tomu určeném. V případě nevrácení brýlí se Zákazník vystavuje trestnímu či jinému postihu dle platných právních předpisů České republiky.

 

5.    Stornování Vstupenek

5.1    Zákazník je oprávněn vrátit zakoupenou Vstupenku v nepoškozeném stavu. V případě vrácení poškozené Vstupenky (např. po oddělení kontrolního útržku) je Provozovatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi manipulační poplatek ve výši 250 Kč, který je Zákazník povinen zaplatit na pokladně Provozovatele. Výjimku z tohoto pravidla může schválit vedoucí provozu multikina.

5.2    Vedoucí provozu multikina, který bude žádost o vrácení Vstupenek vyřizovat, je oprávněn Zákazníkovi namísto vrácení platby nabídnout poukaz na Vstupenku v jiném termínu. vstup do placených prostor multikina.

5.3    Po opuštění prostoru multikina ztrácí Vstupenka svoji platnost. Zákazník není v takovém případě oprávněn požadovat vstup do placených prostor multikina.

5.4    Zákazník je oprávněn vrátit zakoupenou Vstupenku pouze na pokladně multikina, kde byla zakoupena či prostřednictvím Mobilní aplikace, prostřednictvím účtu Zákazníka v My Cinema City nebo Cinema City CLUB jejichž podmínky jsou uvedeny v samostatných všeobecných obchodních podmínkách věrnostního klubu Cinema City (dále jen „My Cinema City“), a to nejpozději 2 hodiny před začátkem představení, na které byla Vstupenka vystavena. Pro úspěšné storno Vstupenky je nutné přihlášení Zákazníka do jeho účtu v My Cinema City nebo Cinema City CLUB.

5.5    Vstupenky zakoupené za poukazy nebo vouchery vystavené třetí stranou (např. Edenred, Sodexo) je Zákazník oprávněn vrátit pouze v den jejich zakoupení, a to na pokladně multikina, kde byla zakoupena. Při vrácení Vstupenky zakoupené za poukazy třetí strany vrátí Provozovatel Zákazníkovi platbu opět prostřednictvím poukazu, kterým Zákazník platbu Vstupenky použil.

5.6    Po převzetí speciální karty, poskytované k filmu ONEMANSHOW: The Movie, Zákazníkovi zaniká právo na stornování Vstupenky a Provozovatel není povinen Zákazníka dále jakkoliv kompenzovat. 

 

6.    Rezervace Vstupenky

6.1 Provozovatel ode dne účinnosti těchto OP již neumožňuje, aby si Zákazník koupi Vstupenky na jakékoli představení promítané v multikinech Provozovatele dopředu bezplatně zarezervoval. Rezervace Vstupenek provedené na jakékoli představení promítané v multikinech Provozovatele před dnem účinnosti těchto OP, zůstávají nadále v platnosti.

7.    Práva z vadného plnění

7.1    K uplatnění práv z vadného plnění, tedy nároku na vrácení platby za Vstupenku nebo E-vstupenku anebo nároku na získání náhradní Vstupenky je Zákazník oprávněn výhradně v následujících případech:

        7.1.1    Zpoždění začátku představení o více než 45 minut.
        7.1.2    Vada v projekci obrazu nebo zvuku při představení způsobená      poruchou projekčního zařízení nebo zvukového systému v sále multikina. Za vadu v projekci obrazu nebo zvuku nelze považovat speciální obrazové nebo zvukové efekty, které jsou použity tvůrci představení jako součást uměleckého záměru filmového díla.
        7.1.3    Při uplatnění práv z vadného plnění spočívající ve vadě obrazu nebo zvuku projekce je Zákazník povinen přerušit sledování projekce neprodleně po vzniku vady a právo z vadného plnění neprodleně uplatnit u vedoucího provozu nebo kontaktovat Personál Provozovatele v multikině. Při uplatnění práv z vadného plnění, které Zákazník učiní až po zhlédnutí více než 90 % z celkové délky filmu u kterého bylo Zákazníkem nahlášeno vadné plnění, je provozovatel oprávněn přiměřeně zkrátit slevu z řádně uplatněného nároku.

7.2    Uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit ihned osobně u vedoucího provozu multikina nebo e-mailem.

7.3    Uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit nejpozději do 5 dnů ode dne konání reklamovaného představení.

7.4    K řádnému uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník povinen předložit Provozovateli Vstupenku nebo E-vstupenku na představení, u kterého Zákazník shledal vadné plnění. Zákazník je povinen Provozovateli dostatečným způsobem popsat, v čem spočívá vadné plnění Provozovatele.

7.5    Při uplatnění práv z vadného plnění je Provozovatel oprávněn nabídnout Zákazníkovi jako kompenzaci poukaz na Vstupenku s platností minimálně 3 měsíce ode dne jeho vydání. V případě, že Zákazník odmítne tento typ kompenzace, vrátí Provozovatel Zákazníkovi finanční prostředky zaplacené za Vstupenku nebo E-vstupenku na představení, kterého se týkalo vadné plnění.

7.6    Vrácení ceny zaplacené za Vstupenku nebo E-vstupenku provede Provozovatel stejnou platební metodou, jako byla provedena platba za Vstupenku nebo E-vstupenku, pokud Provozovatel z provozních a technických důvodů nerozhodne jinak.

7.7    Provozovatel neposkytuje slevu z kupní ceny či jakékoliv jiné kompenzace za překážky, které na straně Zákazníka vedly k neúčasti na představení, či za okolnosti, které Provozovatel nemohl ovlivnit.

7.8    Práva z vadného plnění se vztahují jen na zakoupenou Vstupenku nebo E-vstupenku. Při uplatnění Volné vstupenky (bezplatné vstupenky) nevzniká Zákazníkovi nárok z práv z vadného plnění.

7.9    Uplatnění práv z vadného plnění za zboží zakoupené na baru nebo kavárně multikina je Zákazník oprávněn pouze za následujících podmínek:
        7.9.1.    Práva z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit pouze u vedoucího provozu multikina.
        7.9.2.    Práva z vadného plnění lze uplatnit pouze na objektivní vady zakoupeného zboží. Vady založené na subjektivních pocitech Zákazníka, jako například chuť či aroma zboží dodávaného Provozovatelem, nebudou uznány
        7.9.3.    Zákazník je povinen kvalitu zboží zkontrolovat ihned po jeho převzetí a případně zjištěné vady neprodleně reklamovat u vedoucího provozu multikina. Zboží je určeno k okamžité spotřebě, a proto nelze uznat reklamace vad uplatněné déle než 30 minut po zakoupení zboží.
        7.9.4.    V případě uznání reklamace zboží z důvodu jeho vady, bude zákazníkovi zboží vyměněno. V případě, že zboží nelze vyměnit, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena zboží.
        7.9.5.    Zákazník není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění ke zboží, které obdržel zdarma od Provozovatele (například v rámci věrnostního programu).
        7.9.6.    V případě zrušení představení, na něž má Zákazník zakoupenu Vstupenku, lze zakoupené zboží vrátit pod podmínkou, že je v neporušeném obale a že nebylo žádným způsobem započato v jeho konzumaci.

 

8.    Dárkové poukazy

8.1    Provozovatel prodává dárkové poukazy (dále jen „Poukazy“) na vstupenky výhradně do jím provozovaných multikin. Tyto poukazy lze využít pouze na představení, které pořádá Cinema City, nevztahují se na představení třetích stran (např. festivaly).

8.2    Poukazy v ceně Vstupenky v základním cenovém tarifu dle aktuálního cenového tarifu Provozovatele pro dospělou osobu lze zakoupit přímo na pokladně multikina Provozovatele v počtu nejvýše 10-ti kusů nebo dle aktuálních stavových zásob na daném multikině. Poukazy za speciální množstevní slevy lze nakoupit výhradně přes centrální pokladnu Provozovatele, který je možné kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na čísle 255 742 021.

8.3    Platnost Zákazníkem zakoupeného Poukazu se řídí dalšími podmínkami uvedenými přímo na Poukazu, které jsou pro Zákazníka závazné. Omezení se vztahuje zejména na údaj o termínu, typ projekce (2D, 3D, 4DX, IMAX, DMR, VIP), multikino a dny v týdnu. Termín platnosti uvedený na Poukazu se vztahuje na nejpozdější datum představení, na něž lze Poukaz využít. Poukaz nelze využít na představení, které se koná po uplynutí termínu uvedeného na Poukazu. Termín platnosti poukazu nelze prodloužit.

8.4    Platný ceník Poukazů je Zákazník oprávněn si vyžádat na emailové adrese: [email protected] anebo jej nalezne na webových stránkách.

8.5    Nákup Poukazu je pro Zákazníka závazným. Zakoupený Poukaz nelze vrátit, nebo měnit jeho platnost nebo typ.

8.6    Vstupenku či e-vstupenku zakoupenou prostřednictvím Poukazu lze stornovat výhradně jen 2 hodiny před začátkem představení, na které byla prostřednictvím Poukazu vstupenka či e-vstupenka Zákazníkem zakoupena. Zákazník obdrží od Provozovatele za stornovanou vstupenku či e-vstupenku Volnou vstupenku opravňující jej k výměně za vstupenku v období určeném Provozovatelem. V případě, že Poukaz, za který byla vstupenka či e-vstupenka zakoupena neopravňoval zákazníka ke koupi vstupenky či e-vstupenky k návštěvě sálu 4DX či sálu VIP nebo IMAX je Provozovatel oprávněn v obdobném rozsahu omezit Volnou vstupenku předanou Zákazníkovi. Zákazníkovi není umožněno provést storno vstupenky či e-vstupenky méně jak 2 hodiny před začátkem daného filmového představení.

 

9.    Závěrečná ustanovení

9.1    Záležitosti, na které nelze aplikovat tyto VOP, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9.2    Provozovatel je oprávněn tyto VOP podle potřeby kdykoliv změnit, s tím, že změna je platná a účinná okamžitě po zveřejnění nového znění VOP.

9.3    Tyto VOP jsou vypracovány ve dvou verzích, v angličtině a češtině. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi těmito dvěma verzemi má přednost česká verze.

 

10.    Účinnost

10.1    Tyto VOP nabývají účinnosti dne 9. 11. 2023


Návštěvní řád Cinema City


Společnost Cinema City považuje spokojenost zákazníků za svou prioritu, abychom však návštěvníkům dopřáli příjemný zážitek z návštěvy našich multiplexů, rádi bychom Vás požádali, abyste při své návštěvě respektovali níže uvedená pravidla.

1.    Tento návštěvní řád se uplatní pro veškeré zákazníky, jiné návštěvníky, doprovod návštěvníků nebo průvodce (dále jen „Návštěvník“) Představení provozovaného Provozovatelem v jeho multikinech. Návštěvní řád blíže vymezuje a upřesňuje povinnosti Návštěvníků jako smluvní strany z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

2.    Návštěvní řád je zveřejněn na stránkách Provozovatele www.cinemacity.cz, a dále umístěn na pokladnách multikin, kde se s ním mohou Návštěvníci seznámit.

3.    Návštěvním řádem se řídí návštěva Návštěvníka jakéhokoliv představení provozovaného Provozovatele v kterémkoliv jeho multikině na území České republiky. Návštěva představení v sále 4DX se pak řídí zvláštním Návštěvním řádem sálu 4DX. Návštěva představení v sále VIP se řídí zvláštním Návštěvním řádem sálu VIP.

4.    Návštěvník je povinen se s tímto Návštěvním řádem v jeho plném rozsahu seznámit ještě před zakoupením Vstupenky na představení. Zakoupením Vstupenky Návštěvník potvrzuje, že se s Návštěvním řádem důkladně seznámil, rozumí mu, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat.

5.    Návštěvník plně odpovídá za dodržování Návštěvního řádu nezletilou osobou nebo osobou s omezenou svéprávností, kterou doprovází. Návštěvník je povinen včas a vhodnou formou takovou osobu o pravidlech upravených v Návštěvním řádu poučit a na jejich dodržování přiměřeně dohlížet.

6.    Jakékoli porušení Návštěvního řádu může být důvodem k vykázání Návštěvníka ze sálu a případně i z prostor multikina bez nároku na vrácení vstupného či jakékoliv jiné kompenzace nebo náhrady škody. To se vztahuje i na Návštěvníka doprovázejícího nezletilou osobou nebo osobu s omezenou svéprávností, které pravidla Návštěvního řádu poruší.

7.    Do sálu lze vstoupit jen s platnou Vstupenkou na představení uvedené na Vstupence. Po skončení představení je Návštěvník povinen sál bez zbytečného odkladu opustit. Vstupenka je platná pouze na představení, na sál a pro místo v sále, které je na Vstupence vyznačeno.

8.    Návštěvník je povinen být připraven předložit útržek Vstupenky ke kontrole zaměstnanci Provozovatele na jeho výzvu po celou dobu představení. V případě, že Návštěvník takové výzvě nevyhoví, je zaměstnanec Provozovatele oprávněn jej z multikina vykázat.

9.    Návštěvník je povinen dostavit se na začátek představení včas tak, aby nerušil ostatní Návštěvníky. V případě pozdního příchodu jsou zaměstnanci Provozovatele oprávněni usadit Návštěvníka na jiné sedadlo v kinosále tak, aby nebyli rušeni ostatní Návštěvníci. Vyjma ustanovení článku 10 Návštěvního řádu je Návštěvník vždy povinen obsadit v hledišti pouze místo uvedené na Vstupence. V případě, že se na takové místo nelze z jakéhokoli důvodu usadit, Návštěvník neprodleně osloví některého ze Zaměstnanců Provozovatele a bude se řídit jeho pokyny.

10.    Bude-li návštěvník zaměstnancem Provozovatele usazen na jiné místo, než jaké je uvedeno na Vstupence, nemá nárok na slevu nebo vrácení vstupného.

11.    Z bezpečnostních důvodů je během představení zakázáno zdržovat se v kinosále na jiném místě než na sedadle v hledišti.

12.    Za podmínek uvedených v tomto ustanovení má osoba s platným průkazem ZTP/P po jeho předložení nárok k zakoupené Vstupence na vstupenku zdarma pro doprovod. Vstupenky jsou vždy vydány na místa vedle sebe (v případě osoby na invalidním vozíku musí být vstupenka pro doprovod na místo nacházející se nejblíže stanovišti vozíku). Průvodcem může být jen zletilá a plně svéprávná osoba, která je plně způsobilá nepřetržitě poskytovat doprovázené osobě potřebnou asistenci, kterou je povinna poskytovat s vysokou mírou obezřetnosti po celou dobu přítomnosti doprovázené osoby v multikině a plnit při tom veškeré pokyny zaměstnanců Provozovatele. Průvodce je povinen věnovat svou pozornost doprovázené osobě i v průběhu představení.

13.    Provozovatel nedoporučuje navštěvovat filmové projekce dětem do 3 let věku. Návštěva dětí do 3 let je povolena pouze v doprovodu a za stálé kontroly Návštěvníka – dospělé a plně svéprávné osoby. Návštěva dětí od 3 do 14 let je povolena pouze v doprovodu Návštěvníka - osoby svéprávné a starší 15 let.

14.    Návštěvník nesmí rušit ostatní Návštěvníky během představení nad míru obvyklou pro daný charakter představení a publik.

15.    Mobilní telefony a veškerá další elektronická zařízení musí být po celou dobu představení zcela vypnuty. Během představení je také přísně zakázáno pořizovat jakékoli zvukové či obrazové záznamy. V případě porušení tohoto článku se Návštěvník vystavuje možnému trestně-právnímu či jinému právnímu postihu dle platných právních předpisů České republiky.

16.    Do multikina je zakázáno vnášet jiné věci, než které je nezbytné či obvyklé nosit při sobě. Zejména je zakázáno vnášet do multikina jakékoli nebezpečné předměty či zbraně. V prostorách multikina je rovněž zakázáno používání sportovního a zábavního vybavení, např. kolečkových bruslí, skateboardů atd. Do multikina je zakázáno vodit či vnášet zvířata, vyjma asistenčních psů doprovázejících Návštěvníka se zdravotním postižením. Návštěvník je povinen respektovat pokyny zaměstnanců Provozovatele a takové vybavení případně umístit na místě dle jejich pokynů.

17.    Návštěvník je povinen mít jakékoliv věci vnesené do multikina neustále pod kontrolou a při sobě, a to i v průběhu představení, a chránit je tak před ztrátou, odcizením či poškozením ze strany jiných osob. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených do multikina, které má Návštěvník při sobě.

18.    Kromě představení pro děti mohou filmové projekce obsahovat neslušné, násilné, urážející či jinak problematické scény. Představení též mohou být v některých úsecích velmi hlasité. Intenzivní zvukové či obrazové pasáže mohou přicházet překvapivě a zprudka.

19.    Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah promítaných filmů, reklam a upoutávek. Každý Návštěvník je povinen předem zvážit, zda jemu či jím doprovázenému dítěti nemůže návštěva vybraného představení přivodit újmu, zejména pak je Návštěvník povinen zvážit, zda je pro osobu mladší 12 let vhodná návštěva kinematografického představení označeného jako nevhodné pro děti do 12 let.

20.    Návštěvníkovi je zakázáno účastnit se kinematografického představení, pokud nesplňuje věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla ve smyslu ust. § 4 písm. c) a d) zák. č. 496/2012 Sb., o audiovizi. Každý Návštěvník je povinen na vyzvání prokázat zaměstnanci Provozovatele, že splňuje věkovou hranici pro návštěvu kinematografického představení.

21.    Konzumace potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů zakoupených mimo multikino Provozovatele je ve všech prostorách multikina zakázána. Je zakázáno vnášet do prostor multikin jakékoli teplé pokrmy. Je zakázáno kouřit či konzumovat návykové a jiné omamné a psychotropní látky. Je zakázáno vstupovat do prostor kteréhokoliv multikina pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Je zakázáno používat v multikině elektronické cigarety či jakékoliv věci či látky, které by nad míru obvyklou při návštěvě kinematografických představení rušily ostatní návštěvníky. V případě pochybností jsou Návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců Provozovatele.

22.    Návštěvníkům je zakázán vstup do prostor vyhrazených pouze zaměstnancům Provozovatele.

23.    V případě potřeby může Návštěvník kontaktovat manažera multikina, a to prostřednictvím ostatních zaměstnanců Provozovatele.

24.    Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví Návštěvníka či na věcech vnesených Návštěvníkem do prostor multikina, pokud škoda nebude přímo zaviněna ze strany Provozovatele. Způsobí-li Návštěvník nebo jím doprovázené dítě nedodržením Návštěvního řádu škodu sobě, jiným Návštěvníkům či jiné třetí osobě, odpovídá za ni sám.

25.    Urážlivé nebo jinak nepřiměřeně rušivé chování v prostorách multikina může mít za následek okamžité vyvedení Návštěvníka nebo celé skupiny Návštěvníků z prostor multikina bez nároku na náhradu vstupného. Totéž platí pro velmi nevhodně oblečené Návštěvníky (např. plavky, pobuřující oblečení, silně zašpiněné oblečení, atd.) či Návštěvníky se znatelně zanedbanou osobní hygienou.

26.    Provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit představení v případě, že Návštěvník odmítá uposlechnout výzvy zaměstnance Provozovatele k opuštění kinosálu v případě jeho nevhodného chování. Takový návštěvník je plně odpovědný za škodu vzniklou Provozovateli a dalším Návštěvníkům představení.

27.    Je zakázáno přecházet z jednoho kinosálu do jiného bez platné vstupenky na představení v daném kinosálu.

28.    Únikové východy jsou Návštěvníci oprávněni použít pouze v případě evakuace multikina.

29.    Z důvodu zachování bezpečnosti návštěvníků multikina jsou Návštěvníci povinni zůstat na svých sedadlech až do zapnutí osvětlení multikina.

30.    Představení promítaná v multikině Provozovatele ve 3D formátu lze zhlédnout pouze se speciálními, k tomu určenými brýlemi. Cena Vstupenky nezahrnuje zapůjčení nebo pořízení těchto brýlí. Zákazník je oprávněn si brýle zakoupit u Provozovatele na pokladně multikina (např. při platbě Vstupenky) a následně si je převzít u vstupu do sálu multikina. Provozovatel negarantuje použitelnost brýlí v jiném multikině než v tom, na jehož pokladně si je Zákazník zakoupil. Představení v sále IMAX 3D lze sledovat jen se speciálními IMAX 3D brýlemi zakoupenými na pokladně Provozovatele. V multikině Pardubice Provozovatel brýle pouze zapůjčuje bez možnosti jejich zakoupení. V případě zapůjčení brýlí je Zákazník povinen brýle bezprostředně po představení vrátit Provozovateli na místě k tomu určeném. V případě nevrácení brýlí se Zákazník vystavuje trestnímu či jinému postihu dle platných právních předpisů České republiky.

31.    Provozovatel si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoli změnit. Změna je účinná zveřejněním nové verze Návštěvního řádu.

32.    Tento Návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění, ke kterému došlo dne 3. 12. 2020.
 

 

Obchodní podmínky pro nákup vstupenek přes internet

 

Úvodní ustanovení a vymezení pojmu

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na Představení Provozovatele, a to pouze při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.cinemacity.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Provozovatel) a Zákazníka.

„Vstupenka“ je vstupenka zakoupena a zároveň tištěna v pokladnách multikin provozovaných společností Cinema City Czech s.r.o.

„E-vstupenka“ je vstupenka opatřena unikátním číselným a čárovým kódem, vytištěná Zákazníkem, nebo vstupenka ve formátu JPG opatřena unikátním číselným a čárovým kódem předložena Zákazníkem prostřednictvím přenosného elektronického zařízení (tzn. mobilním telefonem, tabletem atd.) nebo vstupenka tištená v pokladnách multikin provozovaných společností Cinema City Czech s.r.o. na základě unikátního čísla (číslo transakce), které je součástí potvrzujícího e-mailu, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.

Zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 

Způsob zakoupení vstupenky

Zákazník může zakoupit e-vstupenky na konkrétní představení prostřednictvím internetu a zaplatit za ni cenu a nevratný manipulační nebo jiný poplatek za využití možnosti nákupu online podle vytvořené objednávky a zaplatit prostřednictvím platebních systémů PayPal a PayU. PayPal podporuje platby uskutečněné PayPal účtem. PayU podporuje rychlé bankovní transfery a platby platebními kartami.

Prostřednictvím internetu lze zakoupit následující druh e-vstupenek: Dospělý, Dítě do 12 let, Student, Senior, ZTP, ZTP/P, Ladies Night, a to jak ve formátu 2D tak i 3D (včetně 3D brýlí nebo bez 3D brýlí).
V případě zakoupení vstupenky Dítě do 12 let, Student, Senior, ZTP,  ZTP/P  je Zákazník povinen předložit doklad  opravňující  Zákazníka  k  využití  této   zlevněné vstupenky a to jak na pokladně kina, tak i u vstupu do kina.

Nakoupit e-vstupenku lze kdykoliv před začátkem požadovaného představení uvedeného v pro-gramu kina, nejpozději však v čas stanovený v programu na internetových stránkách www.cinemacity.cz. Poté může Zákazník zakoupit pouze vstupenky na neobsazená místa na pokladně kina.

Při zakoupení e-vstupenky je Zákazníkovi účtován poplatek ve výši 24 Kč.
Jedná se o poplatek za využití nákupu tzv. vstupenky k návštěvě jakéhokoliv námi provozovaného multikina on-line prostřednictvím námi provozovaného e-shopu, nikoliv o poplatek za platbu platební kartou. Nákupem on-line se rozumí jakýkoliv nákup produktu či služeb prostřednictvím e-shopu umístěném na webových stránkách – cinemacity.cz, a to z jakéhokoliv pevného či mobilního zařízení, s jakoukoliv doručovací metodou zakoupené vstupenky a jakoukoliv zvolenou platební metodou. Poplatek za nákup vstupenky tímto způsobem je tak zákazníkovi účtován za každou zakoupenou vstupenku. Tento poplatek NENÍ účtován za nákup vstupenek na pokladně multikina bez ohledu na způsob platby.

Po výběru a označení e-vstupenky na konkrétní představení je Zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Po kompletním vyplnění objednávky e-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednané e-vstupenky a je cenou konečnou, tj. včetně poplatku i případných poskytovaných slev. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k dokončení e-vstupenky a k jejímu řádnému doručení. Zákazník má možnost si také zakoupit vstupenku na pokladnách vybraného multikina bez nutnosti poskytnout Provozovateli své osobní údaje.
Následně si Zákazník zvolí způsob doručení e-vstupenky. Může zvolit formu „Vytisknout doma“ a teda zobrazení e-vstupenky ve formátu JPG a zaslání emailem anebo formu „Vyzvednout na pokladně“ a teda vyzvednutí e-vstupenky v pokladně multikina, na základě unikátního čísla zaplacené e-vstupenky (číslo transakce). V případě volby „Vyzvednout na pokladně“ je takto zakoupená vstupenka k dispozici na pokladně kina, kde objednané představení proběhne. V případě, že Zákazník opomene zvolit způsob převzetí e-vstupenky, bude automaticky zvolen způsob doručení e-vstupenky „Vytisknout doma“.

Po potvrzení objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány PayPal, nebo PayU, prostřednictvím které provede úhradu.
Po provedení platby prostřednictvím brány PayPal nebo PayU bude Zákazník opět přesměrován na stránku www.cinemacity.cz.

Po úhradě kupní ceny e-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky, je
Zákazníkovi odeslán potvrzující e - mail na jím zadanou e - mailovou adresu, který obsahuje:
      a) V případě volby „Vyzvednout na pokladně“ unikátní číslo provedené a zaplacené e-vstupenky (číslo transakce).  Předložením   tohoto    čísla    na    pokladně kina bude Zákazníkovi vystavena Vstupenka. Samotný potvrzovací email ani potvrzení o platbě neslouží jako vstupenka.

b) V případě volby „Vytisknout doma“ unikátní číslo provedené a zaplacené e-vstupenky (číslo transakce) a platná e-vstupenka (e-vstupenky) opravňující ke vstupu do sálu (slouží jako Vstupenka). Platba je zrealizována pouze tehdy, pokud Zákazník obdrží potvrzení o zaplacení zprávou na zadanou e-mailovou adresu.

Číselný a čárový kód na e-vstupence je platný pouze jednou tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného a čárového kódu nebude k takto předložené e-vstupence přihlíženo a na jejím základě nebude povolen vstup do sálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené e-vstupenky předloží. V případě poškození čárového kódu e-vstupenky, bude vstupenka ověřena prostřednictvím číselného kódu vstupenky. Unikátní číslo zaplacené e-vstupenky na dané představení může být použito pro vyzvednutí e-vstupenky pouze jedenkrát. Předložením e - mailového potvrzení nevzniká automaticky nárok na vydání e-vstupenky, bez ohledu na to, kdo potvrzení předloží.
Zákazník je povinen, pokud si uplatňuje nárok na poskytnutí zlevněného vstupného, prokázat oprávněnost nároku na zlevněnou e-vstupenku předložením platného dokladu, který opravňuje držitele ke slevě. V případě, že Zákazník neprokáže nárok na zlevněnou e-vstupenku, nebude zákazníkovi povolen vstup do kinosálu. V tomto případě může Zákazník požádat o storno e-vstupenky a může si zakoupit novou vstupenku na pokladně kina. Pravidla pro storno e-vstupenek jsou uvedena níže. Zlevněným vstupným se pro účel těchto obchodních podmínek považuje pouze vstupné dle platného ceníku.

V jedné transakci lze zakoupit maximálně 10 ks e-vstupenek.

 

Storno E-vstupenek

Právo na storno e-vstupenek je možné uplatnit bez udání důvodu e-mailem na [email protected], osobně na pokladně multikina nebo pomocí Mobilní aplikace nebo účtu Zákazníka v My Cinema City nebo Cinema City CLUB. Pro úspěšné storno Vstupenky je nutné přihlášení Zákazníka do jeho účtu v My Cinema City nebo Cinema City CLUB.
Storno e-vstupenek prostřednictvím Mobilní aplikace nebo účtu Zákazníka v My Cinema City nebo Cinema City CLUB je možné provést pouze prostřednictvím zrušení celé transakce, jejíž je e-vstupenka součástí, tzn. na všechny e-vstupenky zakoupené prostřednictvím jedné transakce. 

Při zakoupení e-vstupenky ve lhůtě kratší než 14 dní před začátkem představení, na které byla vstupenka zakoupena, je zákazník oprávněn uplatnit storno takové e-vstupenky nejpozději (i) 2 hodiny před zahájením představení, na které byla e-vstupenka zakoupená v případě, že o storno příslušné e-vstupenky zákazník zažádá prostřednictvím e-mailu, osobně na pokladně multikina, ve kterém má být promítáno představení, na které byla e-vstupenka zakoupena či prostřednictvím účtu Zákazníka v My Cinema City nebo Cinema City CLUB; Peníze za vstupenky zakoupené přes internet se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

V případě zakoupení vstupenek ve lhůtě kratší než 14 dní před zahájením představení, na které byla e-vstupenka zakoupená, zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že služba (tj. představení), která má být na základě takto zakoupené e-vstupenky poskytnuta, bude poskytnuta před uplynutím 14 denní lhůty od pořízení e-vstupenky ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákazník tudíž nebude oprávněn uplatnit storno takto zakoupené e-vstupenky po uplynutí lhůt uvedených výše (tj. 2 hodiny před zahájením představení, a to v případě žádosti o storno e-vstupenky e-mailem, telefonicky osobně na pokladně multikina, ve kterém má být promítáno představení, na které byla e-vstupenka zakoupena či prostřednictvím účtu Zákazníka v My Cinema City nebo Cinema City CLUB;). Uplatní-li zákazník žádost o storno příslušné e-vstupenky po uplynutí výše uvedených lhůt, bude taková žádost o storno odmítnuta z důvodu jejího opožděného uplatnění.

V případě e-vstupenky nabyté prostřednictvím zakoupené dárkové vstupenky je možné provést storno e-vstupenky výhradně jen na pokladně multikina, ve kterém má být promítáno představení, na které byla e-vstupenka takovým způsobem zakoupena.

V žádosti o storno e-vstupenek je potřebné uvést unikátní číslo provedené a zaplacené e-vstupenky (číslo transakce) a platební metodu.

Pokud při procesu koupě vstupenek došlo k odepsání částky za koupi e-vstupenek z účtu Zákazníka, ale e-vstupenky se nezobrazily, ani nebyl zaslán potvrzující e - mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musí Zákazník uplatnit v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím jejíž platba proběhla.

 

Reklamace

Reklamaci na poskytnutou službu, tj. představení, na které byla e-vstupenka zakoupená, je možné uplatnit pouze u manažera multikina, ve kterém se koná, resp. se konalo příslušné představení.
Je na úvaze manažera multikina rozhodnout, zda taková reklamace je odůvodněná, a to vzhledem k povaze konkrétního důvodu.
Uzná-li manažer multikina reklamaci za odůvodněnou, poskytne, dle svého uvážení, zákazníkovi náhradu ve formě volné vstupenky na obdobné představení anebo vrátí zákazníkovi peníze za zakoupenou e-vstupenku na reklamované představení. Peníze za e-vstupenky zakoupené přes internet se vrací výlučně bezhotovostním převodem.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Provozovatele, v den realizace zakoupení e-vstupenek Zákazníkem.
Zakoupením e-vstupenky Zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně vázán.
Provozovatel si vyhrazuje právo v zákonném rozsahu, podle své vůle a bez předchozího upozornění měnit tyto Obchodní podmínky pro nákup vstupenek přes internet nebo přidat či odebrat jakoukoli jejich část. Jakékoli změny těchto pravidel nabývají účinnost uvedeným datem.


Znění těchto podmínek nabývá účinnosti od 13. 11. 2023

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO KLUBU CINEMA CITY

 

1.    Členství v klubu

Společnost Cinema City Czech s. r. o., identifikační číslo 26449242, se sídlem na adrese Arkalycká 951/3, 149 00 Praha 4, Háje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 82991 (dále jen „Cinema City“), provozuje věrnostní klub Cinema City a uděluje body, které Vám budou níže popsaným způsobem připisovány na Váš účet člena klubu Cinema City, a to vždy při nákupu určeného zboží nebo služeb a při použití Vaší platné klubové karty Cinema City. Členství v klubu Cinema City je spojeno s Vašim souhlasem s následujícími podmínkami, který poskytujete vyplněním registračního formuláře prostřednictvím webových stránek www.cinemacity.cz, a zaplacením jednorázového ročního členského poplatku ve výši 100,- Kč. Na účet vám bude ihned připsáno 15 bodů. Členství v klubu a klubová karta je nepřenosná. Členem klubu Cinema City může být pouze fyzická osoba starší 16 let. Využíváním Vašeho osobního My Cinema City účtu online na webových stránkách www.cinemacity.cz dále souhlasíte s Podmínkami používání webových služeb Cinema City. Používáním online účtu na webových stránkách www.cinemacity.cz ve spojení s členstvím v Cinema City CLUBu souhlasíte s Obchodními podmínkami pro online služby a webové stránky a Podmínkami používání webových stránek.


2.    Sbírání bodů

Kdykoliv si na pokladnách multikina Cinema City po předložení platné klubové karty Cinema City zakoupíte lístky na film, připíšeme vám 10 % z kupní ceny těchto lístků ve formě bodů přímo na Váš osobní účet člena klubu Cinema City (platí pro vstupenky na představení ve formátech 2D, 3D a IMAX). V případě nákupu vstupenek do VIP se připisuje 20 bodů a v případě nákupu vstupenek na představení 4DX se připisuje počet bodů podle rozpadu ceny vstupenky.
 

 

 


Body obdržíte pokaždé, když zakoupíte lístky na film, platné v multikině provozovaném společností Cinema City v souladu s podmínkami stanovenými výše. Body nejsou jinak zaokrouhlovány. Stav Vašeho osobního účtu člena klubu Cinema City si můžete zkontrolovat na našich webových stránkách. V případě nákupu lístků přes online platební portál, výhradně na www.cinemacity.cz se musí každý člen klubu Cinema City nejdříve přihlásit, poté obdrží za nákup lístků na představení ve formátech 2D, 3D a IMAX 15 % z nákupu, v případě nákupu vstupenek VIP se na osobní účet člena přičítá 20 bodů, v případě nákupu vstupenek 4DX představení se přičítají body dle tabulky č. 1. Platost každého získaného bodu je jeden rok (365 dní) od jeho nabytí. Po vypršení platnosti bodu se body automaticky odečtou z účtu.

 

3.    Využití bodů

Věrnostní body uložené na Vašem účtu člena klubu Cinema City můžete využít k nákupu 2D vstupenky zadarmo, nebo k nákupu točených nápojů na baru (dle nabídky jednotlivých multiplexů, nebo slaného či šunka sýr popcornu (dle nabídky jednotlivých multiplexů). Není možné za body kupovat barové menu. Hodnota jednoho bodu je 1 Kč. Platnost bodů je 1 rok od připsání na účet. Hodnotu bodů nelze vyplatit v hotovosti. Nelze zaplatit částečně získanými body a zbytek doplatit hotovostí. Body lze využít i po expiraci členství v Cinema City Clubu. 

 

4.    Další výhody členství v Cinema City klubu

Jako další službu členům klubu Cinema City se společnost Cinema City zavazuje:

(i) po předložení platné klubové karty na pokladně Cinema City nebo při koupi online na webových stránkách www.cinemacity.cz na základě uvedení čísla Vaší klubové karty Cinema City, poskytnout slevu ve výši 20 Kč z každé vstupenky. Platí i pro představení ve formátu 3D, 4DX, VIP a kino IMAX. Sleva je omezena na koupi max. 4 lístků na jedno konkrétní představení. Neplatí na již zlevněné lístky jako např. rodinné vstupné a speciální slevové akce, které se řídí vlastními specifickými pravidly.

(ii) pravidelně Vám zasílat pozvánky na zvláštní propagační akce společnosti Cinema City, a to na základě Vámi poskytnutého souhlasu se zpracováním a nakladáním Vašich osobních údajů, který jste nám za tím účelem poskytly při Vaší registraci. 

 

5.    Účet My Cinema City

Každému členovi Věrnostního clubu Cinema City bude automaticky vytvořen I osobní účet My Cinema City. Tento účet bude vytvořen stávajícím členům dne 30.7.2019 a novým členům při registraci do Cinema City klubu. Tento účet se řídí Podmínkami používání webových služeb Cinema City a Všeobecnými obchodními podminkami věrnostního klubu Cinema City. Pokud již máte osobní účet My Cinema City před registrací, co Cinema City klubu, budou tyto účtu propojeny a vy budete moct využívat výhod obou účtů.
Na účet My Cinema City se nevztahuje právní nárok a založení účtu není právne vymahatelné. Cinema City nezaručuje plnou funčnost účtu a jeho funkcionalit po celou dobu a nevylučuje dočasnou nefunkčnost či výpadky. Vuyžití funkcionalit účtu je možné jen v době jeho používání. Cinema City si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění jako reakci na potřeby uživatelů, změny služeb nebo produktů nebo z technických důvodů.
Po skončení platnosti členství účet nezaniká a uživatel může i nadále využívat výhody osobního účtu My Cinema City (dle Podmínek používání webových služeb Cinema City) a kdykoliv svůj účet znovu “upgradovat” na účet Cinema City CLUB.

Společnost Cinema City Czech s.r.o. si vyhrazuje právo pozastavit přistup či přímo ukončit Váš účet v My Cinema City v případě podezření na jeho zneužití či v případě podezření, že ve vztahu k Vašemu účtu či při nakládání s ním došlo k jakémukoliv protiprávnímu jednání.

 

6.    Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašich osobních údajů nebo chcete, aby společnost Cinema City pozměnila nebo opravila jakoukoli nepřesnost u Vašich osobních údajů, přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na www.cinemacity.cz/privacypolicy, a vyžádejte si další informace nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: [email protected]

 

7.    Ztráta karty a odpovědnost

V případě ztráty klubové karty Cinema City můžete požádat o vydání nové karty. Pokud bude původní klubová karta Cinema City zrušena, bude zdarma vydána náhradní klubová karta Cinema City. Pokud bude náhradní klubová karta vydána podruhé, budeme účtovat poplatek 50 Kč, potřetí a vícekrát 100 Kč poplatek. V případě vydání náhradní karty zůstávají na účtu všechny získané body. Společnost Cinema City nenese odpovědnost za škodu způsobenou ztrátou karty nebo jejím zneužitím třetí osobou, pokud nebude prokázáno, že ke škodě došlo jednáním společnosti Cinema City.

 

8.    Platnost členství

Platnost členství v Cinema City CLUBu je jeden rok (365 dní). Po vypršení platnosti členství není možné využívat všech výhod Clubu: čerpat slevu 20 Kč, sbírat body, uplatnit narozeninový dárek, zapojit se do soutěží určených pouze členům, zúčastnit se speciálních projekcí a akcí určených pouze pro členy CLUBu Cinema City. I nadále je možno využívat již nasbírané body.

 

9.    Ukončení

Své členství v klubu Cinema City můžete kdykoliv z jakéhokoli důvodu ukončit. Společnost Cinema City může ukončit provozování věrnostního klubu nebo Vaší účast v něm kdykoli a z jakýchkoli důvodů s měsíční výpovědní lhůtou. Společnost Cinema City může dále ukončit Vaši účast ve věrnostním klubu s okamžitou platností v případě, že porušíte tyto podmínky nebo bude prokázáno zneužití Vaší klubové karty. Ukončení musí být provedeno písemně a bude zasláno na poslední adresu, která byla společností Cinema City oznámena. Po uplynutí výpovědní doby, nebo pokud dojde k okamžitému ukončení Vašeho členství ve věrnostním klubu, jste povinni klubovou kartu Cinema City znehodnotit a zdržet se jejího dalšího používání. Jednorázový členský poplatek ani hodnota bodů na Vašem členském účtu Vám nebude při ukončení Vašeho členství v klubu Cinema City nijak proplacena. 

 

10.    Prodloužení členství

Členství lze prodloužit kdykoliv na pokladně jakéhokoliv multikina Cinema City Czech, s. r. o.. Prodloužení členství je zpoplatněno částkou 100 Kč. Lhůta 365 dní začíná platit dnem prodloužení členství. Členství lze prodloužit i po expiraci (po uplynutí lhůty 365 dní) bez rizika ztráty bodů.

 

11.    Změny systému/podmínek klubu Cinema City

Společnost Cinema City si vyhrazuje právo ukončit, upravit nebo změnit systém klubu Cinema City. Společnost Cinema City si dále vyhrazuje právo změnit či upravit tyto podmínky. Stávající verze těchto podmínek bude k dispozici na webových stránkách. Pokud s jakoukoliv změnou těchto podmínek nesouhlasíte, můžete své členství v klubu Cinema City kdykoliv ukončit.

 

12.    Různé

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se věrnostního klubu Cinema City, nebo žádosti o ukončení Vašeho členství v tomto klubu se prosím obraťte na: [email protected]


Tyto podmínky nabývají platnosti dne 3. 12. 2020

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SÁLU 4DX

Platný od 3. 12. 2020
 

OBECNÁ USTANOVENÍ


1.    Před nákupem vstupenky na projekci v sále 4DX se dobře seznamte s tímto Návštěvním řádem. Dále se seznamte s přehledem efektů systému 4DX, který je umístěn vedle Návštěvního řádu. Projekcí se v tomto Návštěvním řádu rozumí kromě filmové projekce i všechny 4DX efekty.

2.    Jak nákupem vstupenky, tak vstupem do sálu 4DX potvrzujete, že jste se s tímto Návštěvním řádem důkladně seznámil/a, rozumíte mu, souhlasíte s ním a budete jej dodržovat.

3.    Efekty při projekci přicházejí nečekaně a jsou poměrně intenzivní. Máte-li sebemenší pochybnosti, zda Vám bude účast na projekci 4DX příjemná, pak se jí raději neúčastněte.

4.    Máte-li Vy nebo Vámi doprovázení nezletilí zdravotní obtíže, poraďte se před návštěvou 4DX projekce s lékařem a dbejte jeho doporučení. Dále dbejte všech zdravotních zákazů a doporučení uvedených dále v tomto Návštěvním řádu.

5.    U některých diváků můžou nastat v průběhu projekce nebo po jejím skončení nevolnost, bolesti hlavy nebo pohybového aparátu, problémy z ofouknutí či další drobné zdravotní komplikace, v mimořádných případech i symptomy epilepsie.

6.    Plně odpovídáte za dodržování Návštěvního řádu nezletilými, které doprovázíte. Včas a vhodnou formou je o všech důležitých pravidlech návštěvy 4DX projekce informujte a při projekci na dodržování pravidel přiměřeně dohlížejte.

7.    Způsobíte-li Vy nebo Vámi doprovázení nezletilí nedodržením Návštěvního řádu škodu sobě či jiným divákům, plně za ni odpovídáte.


POKYNY PRO VLASTNÍ PROJEKCI

8.    Během projekce se plně a neustále soustřeďte na projekci a buďte připraveni na nenadálé efekty.

9.    Sedačky systému 4DX se budou hýbat či třást. Seďte rovně, s nohama na podpěrce.

10.    Zabezpečte své věci proti pádu, vysypání, vylití, odfouknutí a potřísnění. Odfouknuté šátky, klobouky, čepice či jiné lehké věci mohou přímo narušovat projekci a její speciální efekty.

11.    Můžete být zasaženi čistou vodou, případně bublinami z upravené vody, která může zanechat skvrny, zejména na hedvábí.

12.    Během projekce nevstávejte a neodcházejte, nebude-li to naprosto nezbytně nutné. Při jakémkoli pohybu dbejte mimořádné obezřetnosti, vždy totiž může dojít k nečekanému pohybu sedaček či spuštění jiného efektu.

13.    Při projekci ani nezvedejte své spadlé nebo odfouknuté věci nebo vysypané či rozlité jídlo a pití. Vyčkejte na konec projekce.

14.    Zamezte tomu, aby se při projekci části vašeho těla nebo oblečení dostaly mezi pohybující se sedačky nebo mezi sedačky a stěny či schody, jinak může dojít ke zranění nebo poškození vašich oděvů.

15.    Nepřibližujte se (zejména očima) k jednotkám efektů, zejména k fukarům a tryskám, a vyvarujte se též kontaktu svých věcí s nimi, jinak může dojít ke zranění nebo poškození vašich věcí.

16.    Počítejte s možností narušení projekce z důvodu nedodržení pravidel některým z dalších diváků (zejména poletující věci).

17.    Za úrazy či jiné zdravotní problémy vzniklé nedodržením Návštěvního řádu, ani za poškození nebo ztrátu vašich nedostatečně zabezpečených či ochráněných věcí nenese provozovatel kina odpovědnost.


V zájmu zajištění vaší bezpečnosti a prevence nežádoucích následků a nepříjemností je zakázán vstup osobám s následujícími potížemi:
•    Epilepsie
•    Vysoký krevní tlak
•    Kardiovaskulární potíže
•    Potíže s pohybovým ústrojím a zejména páteří
•    Ortopedické potíže
•    Další závažné zdravotní potíže

Dále pak není doporučeno navštěvovat 4DX projekci:
•    Těhotným ženám
•    Osobám s dýchacími potížemi a alergikům
•    Osobám pod vlivem alkoholu a návykových látek
•    Dětem do 4 let
•    Osobám do výšky 100 cm

Děti ve věku 4 až 7 let mohou navštěvovat projekci pouze v doprovodu dospělé osoby.

S ohledem na nosnost sedaček je zakázán vstup osobám s váhou nad 120 kilogramů.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VIP

Platí od 3. 12. 2020
 

OBECNÁ USTANOVENÍ

•    Tento návštevní řád VIP doplňuje návštěvní řád Cinema City. Ve věcech neupravených tímto návštěvním řádem VIP se uplatní ustanovení návštěvního řádu Cinema City.

•    Zákazník je povinen se s tímto Návštěvním řádem řádně seznámit před zakoupením vstupenky na projekci ve VIP sálu Cinema City. Zakoupením vstupenky pak zákazník potvrzuje, že se s tímto návštěvním řádem řádně seznámil, rozumí mu, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat.

•    Povinností zákazníka je dodržovat zejména základní hygienické návyky při konzumaci občerstvení podávaných ve VIP zóně a dbát pokynů obsluhy sálu VIP daného multikina Cinema City.

•    Ke konzumaci občerstvení je dovoleno používat pouze nástroje k tomu určené.

•    Veškeré pokrmy podávané v prostorách sálů VIP jsou určeny výhradně k přímé konzumaci a není dovoleno je odnášet mimo prostory VIP zóny.

•    Vstup do VIP zóny je zákazníkům umožněn nejdříve 30 minut před začátkem představení, na které mají zakoupenou platnou vstupenku.

•    Po vstupu do VIP zóny má zákazník právo na neomezenou konzumaci teplého a studeného bufetu, popcornu, nachos a nápojů, vyjma nápojů alkoholických.

•    Do VIP zóny je povolen vstup pouze s občerstvením zakoupeným v prostorách daného multikina.

•    Do sálu je vstup povolen pouze s občerstvením, které není součástí teplého a studeného bufetu či s alkoholickými nápoji.
-    Povolené občerstvení do sálu: popcorn, nachos, postmixové nápoje, vody, káva v papírovém kelímku a alkoholické nápoje zakoupené v prostorách multikina.

•    Do sálu multikina je zákaz vstupu s porcelánovým nebo skleněným nádobím vyjma skleniček určených pro konzumaci alkoholických nápojů.

•    Teplý a studený bufet je zákazníkům k dispozici také 30 minut, samoobslužný bar až 60 minut po začátku jejich představení.

•    Po skončení projekce je zákazník povinen opustit VIP zónu a není již oprávněn ke konzumaci jakéhokoli občerstvení nabízeného ve VIP zóně.
 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE SLUŽBY 
A PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A MOBILNÍCH APLIKACÍ


OBECNÁ USTANOVENÍ


1.    Tyto smluvní podmínky pro online služby a podmínky pro používání webových stránek (dále jen „Podmínky“) společnosti Cinema City Czech s.r.o., IČO: 26449242, se sídlem v Praze 4 - Hájích, Arkalycká 951/3, PSČ 14900 (dále jen „Cinema City“ či “my”) se vztahují na používání webových stránek Cinema City na adrese https://www.cinemacity.cz/#/ (dále jen „Webové stránky“) a mobilních aplikací pro iPhone a Android (Webové stránky a mobilní aplikace společně dále jen “Stránky”), a to včetně využívání online služeb, které jsou na Stránkách k dispozici (dále jen „Služby“). 

2.    Používáním Stránek a využíváním jakýchkoli Služeb uživatel potvrzuje, že si tyto Podmínky přečetl, porozuměl jim, přijímá je a zavazuje se jimi řídit. Pokud uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, nesmí Stránky používat. Uživatel je povinen prostudovat si tyto Podmínky pozorně a ujistit se, že jim rozumí, dříve než přikročí k používání Stránek či využívání jakýchkoli Služeb.

3.    UPOZORNĚNÍ: Naše Stránky smí používat pouze uživatelé, kterým je nejméně 13 let. Na nákupy prováděné prostřednictvím Stránek a využívání Služeb na Stránkách se mohou vztahovat další smluvní podmínky či věková omezení, jako např. minimální věk 16 let pro členství v e-Clubu či registraci online účtu.  Tam, kde platí takové dodatečné smluvní podmínky, uživatel je v okamžik provádění koupě či registrace vyzván k jejich prostudování na našich Stránkách; takové podmínky pak platí vedle těchto Podmínek. 

4.    V rámci těchto Podmínek se odkazuje na další podmínky, které se rovněž vztahují na používání Stránek uživateli:
(i)    Cinema City Privacy Policy na https://www.cinemacity.cz/static/en/cz/privacy-policy-cz.  Viz níže oddíl Zpracování osobních údajů.
(ii)    Cinema City Cookie Policy na https://www.cinemacity.cz/static/en/cz/privacy-policy-cz, které uvádějí informace o používání cookies na Stránkách.
Na nákupy, které uživatel provádí prostřednictvím Stránek, jako např. nákup vstupenek do kina či dárkových poukazů nebo registrace online účtu Cinema City (dále jen „Účet“), se vztahují rovněž všeobecné obchodní Cinema City, které jsou k dispozici na adrese https://www.cinemacity.cz/static/en/cz/terms-and-conditions-cinema-city..

5.    Na používání mobilních aplikací uživateli se vztahují rovněž podmínky provozovatelů příslušných operačních systémů, jako např. podmínky pro využívání služeb Google Play dostupné na adrese https://www.google.com/mobile/android/market-tos.html či smluvní podmínky pro Apple Media Services dostupné na adrese https://www.apple.com/legal/internet-služby/itunes/pl/terms.html. V případě, že Apple App Store či Google Play Store změní v jakémkoli rozsahu své příslušné obchodní podmínky pro stahování a používání mobilních aplikací, Cinema City za takové změny nenese odpovědnost, ani pokud by se ve výsledku lišily od těchto Podmínek.

6.    Kopii těchto Podmínek i Všeobecných obchodních podmínek Cinema City ve formátu umožňujícím čtení, nahrávání či tisk pro osobní účely uživatele je možné získat zdarma na Webových stránkách Cinema City https://www.cinemacity.cz/#/. Bližší informace k používání obsahu a materiálů zpřístupněných na Webových stránkách naleznete v Podmínkách pro používání Webových stránek Cinema City, včetně oddílu 8 (Autorská práva a další práva duševního vlastnictví).      

7.    Tyto Podmínky se řídí právem České republiky.

8.    Tyto Podmínky jsou sepsány ve dvou jazykových verzích, v angličtině a češtině. V případě jakýkoli nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi má přednost česká verze.

9.    Tyto Podmínky v tomto znění nabývají účinnosti dne 9. 11. 2023.

10.    V rozsahu dovoleném příslušnými právními předpisy má Cinema City právo na základě vlastního rozhodnutí a bez předchozího upozornění tyto Podmínky (včetně Podmínek vedení účtů) měnit, a to včetně doplňování nových částí či naopak vypouštění stávajících částí. Jakékoli změny těchto Podmínek nabývají účinnosti v den zveřejnění aktuálního znění Podmínek na Webových stránkách. Cinema City neodpovídá za jakoukoli škodu, která případně vznikne v důsledku změny těchto Podmínek.   


VYMEZENÍ POJMŮ

1.    Následující výrazy používané v těchto Podmínkách mají význam uvedený níže u každého z nich:
„Uživatel“ – fyzická osoba, která navštěvuje Stránky a/nebo využívá online Služby, které Cinema City na těchto Stránkách zpřístupňuje. 
„Registrace“ – vyplnění a odeslání online registračního formuláře uživatelem za účelem žádosti o zřízení a následné používání Účtu;
„Heslo“ – sekvence alfanumerických znaků určených uživatelem, kterou se uživatel autorizuje při registraci nebo následném vstupování na účet. 
„Přihlašovací jméno“ – uživatelova e-mailová adresa, kterou uvedl při registraci;
„Vstup na účet“ – zadání osobního identifikátoru (přihlašovacího jména) a hesla, které uživateli umožní přístup k obsahu účtu v návaznosti na jeho předchozí registraci; 
„Mobilní aplikace“ – aplikace, kterou Cinema City poskytuje uživateli a kterou si je možné stáhnout z App Store (IOS) či Google Play (Android).
„Zásady ochrany osobních údajů“ – pravidla Cinema City pro ochranu osobních údajů (Privacy Policy), v nichž se podrobněji upravuje způsob, jakým Cinema City smí shromažďovat a používat osobní údaje uživatele, jakož i možnosti uživatele ovlivnit, jakým způsobem to Cinema City bude činit. Tato pravidla jsou k dispozici na https://www.cinemacity.cz/static/en/cz/privacy-policy-cz.


CINEMA CITY ONLINE ÚČET („PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU“) 

1.    Vedle ostatních smluvních Podmínek platí pro (i) oblast Cinema City online účtů na Stránkách a (ii) registraci Cinema City online účtů a jejich používání („účet“) následující Podmínky vedení účtu. Registrací účtu a jeho používáním držitel účtu souhlasí se všemi ustanoveními těchto Podmínek vedení účtu a je jimi neodvolatelně vázán.

2.    K registraci účtu je oprávněn pouze uživatel, kterému je nejméně 16 let. Pokud je takový uživatel fyzickou osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům, může si účet zaregistrovat a následně jej používat pouze se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce. Takový souhlas je uživatel povinen kdykoli na požádání Cinema City doložit v písemné formě. 

3.    Uživatel si může zaregistrovat účet pro svou osobu, a to vyplněním formuláře žádosti s uvedením svých údajů a potvrzením svého souhlasu s Podmínkami vedení účtu na stránce pro registraci obsažené na Webových stránkách [doplň link na stránku pro registraci online účtů]. Každá osoba smí mít v každý okamžik pouze jeden účet. K registraci účtu v zastoupení uživatele je nutné získat před registrací platný souhlas takového uživatele (a doložit jej Cinema City na požádání v písemné formě). Cinema City neodpovídá za jakoukoli ztrátu či škodu, které by mohly vzniknout v důsledku registrace účtu bez takového oprávnění. 

4.    Při podávání žádosti o zřízení účtu je uživatel povinen uvést své jméno, příjmení a platnou e-mailovou adresu. V průběhu procesu registrace účtu je uživatel rovněž povinen zadat své přihlašovací údaje pro vstup na účet (včetně hesla) a potvrdit souhlas s Podmínkami vedení účtu a Zásadami ochrany osobních údajů. Současně má uživatel možnost vyjádřit souhlas se zasíláním marketingových sdělení (tento souhlas je však dobrovolný a jeho udělení není podmínkou pro registraci či používání účtu). Cinema City takové osobní údaje používá za účelem zpřístupnění online funkcí spojených s účtem držiteli účtu, a to včetně zjednodušení procesu nákupu zboží a služeb držitelem účtu prostřednictvím účtu. Osobní údaje uživatele se rovněž používají k identifikaci držitele účtu při jeho návštěvě Stránek a interakci s jejich jinými částmi. Pokud je věk držitele účtu 16 až 18 let, může takový držitel namísto svých údajů uvést e-mailovou adresu a kontaktní údaje svého rodiče či zákonného zástupce (pokud k tomu ovšem získal od rodiče či zákonného zástupce souhlas).

5.    Držitel účtu o své osobě může ve svém profilu na účtu uvést rovněž další informace, jako např. datum narození, číslo mobilního telefonu a nejoblíbenější kino a rovněž může uložit své platební údaje pro budoucí použití při nákupu lístků či jiného zboží či služeb prostřednictvím Webových stránek. 

6.    Uživatel je povinen zajistit, aby všechny údaje, které poskytuje v souvislosti s registrací svého účtu, byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. 

7.    Úspěšné dokončení procesu zřízení účtu je uživateli („držitel účtu“) potvrzeno vytvořením jeho automatického přístupu na účet. Upozorňujeme, že na vytvoření účtu nemá uživatel právní nárok a Cinema City může žádost uživatele o zřízení účtu na základě vlastního uvážení zamítnout. V takovém případě Cinema City uživatele o tomto rozhodnutí vyrozumí, jakmile to je možné.    

8.    Přístup na účet mají pouze k tomu oprávnění uživatelé. Držitel účtu je povinen využívat svůj účet a funkce a další možnosti, které jsou mu přes účet zpřístupněny, v souladu s příslušnými zákony a těmito Podmínkami vedení účtu. 

9.    Držitel účtu nese výhradní a plnou odpovědnost za jakékoli použití svého uživatelského jména a hesla, které si zvolil při registraci svého My Cinema City účtu. Držitel účtu nesmí své heslo sdělit ani poskytnout žádné další osobě. Podrobnější údaje a doporučení k zajištění bezpečnosti účtu a ochraně hesla je držitel účtu povinen si prostudovat na Webových stránkách Cinema City a v Podmínkách pro používání mobilních aplikací, zejména v jejich oddíle 9 (Bezpečné a zákonné používání Stránek).   

10.    V případě, že se držitel účtu dozví o jakémkoli neoprávněném použití svého uživatelského jména a hesla, je povinen o tom bezodkladně informovat Cinema City buď e-mailem [email protected] nebo telefonicky +420 255 742 021. Cinema City nenese odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití přihlašovacích údajů ani za žádné náklady, ztráty či škody, které případně vzniknou v důsledku oprávněného či neoprávněného přístupu na účet umožněného jednáním či nedbalostí na straně držitele účtu.


Poskytované informace 

1.    Cinema City používá osobní údaje poskytnuté jí v průběhu registrace a prostřednictvím účtu držitelem účtu pro účely zpřístupňování možností, funkcí a služeb dostupných na účtu a, pokud k tomu získala souhlas, k zasílání marketingových sdělení. Bližší informace o tom, jakým způsobem Cinema City shromažďuje a používá osobní údaje držitelů účtů, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů Cinema City na https://www.cinemacity.cz/static/cs/cz/privacy-policy-cz. Držitelům účtů se doporučuje tyto Zásady ochrany osobních údajů pozorně prostudovat a ujistit se, že jim rozumějí, dříve než přistoupí k registraci svého účtu. 

2.    Při komunikaci s držitelem účtu používá Cinema City kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo), které jí držitel účtu poskytnul na svém účtu. Držitel účtu je povinen průběžně aktualizovat své údaje uvedené na účtu, tak aby zůstávaly v každém okamžiku pravdivé, přesné, aktuální a úplné.  

3.    Držitel účtu je oprávněn prostřednictvím svého účtu kdykoli aktualizovat své kontaktní údaje i další osobní údaje včetně svých preferencí ohledně zasílání marketingových sdělení.

4.    Poskytování osobních údajů je dobrovolné, avšak poskytnutí údajů, které jsou během registrace účtu označeny jako povinné, je nutné k tomu, aby Cinema City mohla dokončit proces registrace účtu na základě žádosti držitele účtu a tento účet mu zřídit včetně aktivace všech funkcí a možností, které jsou prostřednictvím účtu dostupné.


Změny online účtu a Podmínek vedení účtu 

1.    Cinema City neposkytuje žádnou záruku v tom smyslu, že účty či možnosti a funkce na nich dostupné budou vždy a bez přerušení k dispozici. Držitel účtu má právo využívat pouze takové možnosti a funkce zpřístupněné mu ze strany Cinema City na jeho účtu, které jsou v daný okamžik právě k dispozici. Cinema City má právo podle potřeby a bez předchozího upozornění aktualizovat, měnit, rušit, pozastavovat platnost či omezovat dostupnost či přístup k účtům nebo jakýmkoli funkcím a možnostem, které jsou na účtech jinak dostupné, a to za účelem promítnutí změn svých produktů a služeb, potřeb uživatelů či svých obchodních priorit anebo z technických důvodů.

2.    V rozsahu dovoleném příslušnými právními předpisy má Cinema City právo na základě vlastního rozhodnutí a bez předchozího upozornění měnit tyto Podmínky vedení účtů, a to včetně doplňování nových částí či naopak vypouštění stávajících částí. Jakékoli změny těchto Podmínek nabývají účinnosti v den zveřejnění aktuálního znění Podmínek vedení účtu na Webových stránkách anebo informování držitele účtu o jejich aktualizaci jiným způsobem. Cinema City neodpovídá za jakoukoli škodu, která vznikne v důsledku zákonem dovolené změny těchto Podmínek.   


Pozastavení platnosti, ukončení a uzavření účtů 

1.    Cinema City je oprávněna kdykoli a z jakéhokoli důvodu pozastavit nebo ukončit platnost či zcela zrušit oblast účtů na svých Webových stránkách anebo jakýkoli jednotlivý účet, a to za předpokladu, že o tom písemně a s rozumným předstihem vyrozumí držitele účtu. 

2.    Cinema City je oprávněna pozastavit nebo ukončit platnost účtu držitele účtu s okamžitou platností, pokud: 
        (i)    má podezření, že v souvislosti s registrací nebo používáním účtu došlo k podvodnému nebo jinému nezákonnému jednání anebo je používání účtu v rozporu s dobrými mravy; 
        (ii)    držitel účtu anebo jiná osoba účet zneužije; 
        (iii)    držitel účtu podstatným způsobem poruší tyto Podmínky a takové porušení nemůže být napraveno anebo, pokud může být napraven, držitel účtu tak v přiměřené době neučiní; anebo 
        (iv)    držitel účtu se podílí na chování či činnosti, která narušuje nebo poškozuje obchodní činnost, provoz, proces, praxi či dobré jméno Cinema City, včetně porušování Všeobecných obchodních podmínek Cinema City https://www.cinemacity.cz/static/en/cz/terms-and-conditions-cinema-city

3.    Držitel účtu může uzavřít svůj účet tak, že vstoupí na tento účet, vybere možnost „uzavřít účet“ a následuje pokyny na obrazovce.

4.    Cinema City může uzavřít uživatelův účet a smazat veškeré informace na něm obsažené (včetně osobních údajů uživatele) pokud se držitel účtu na svůj účet nenalogoval po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců. 

 

Přístup na účet e-Clubu a jeho správa 

1.    Členové Věrnostního klubu Cinema City („e-Club“) mohou získat přístup na účet, který je spojený s tímto členstvím.

2.    Na základě dokončení registrace do e-Clubu Cinema City automaticky vytvoří a zaregistruje pro daného člena e-Clubu účet, na který se budou vztahovat tyto Podmínky vedení účtu, jakož i Pravidla Věrnostního klubu Cinema City, které jsou dostupné na adrese https://www.cinemacity.cz/static/en/cz/terms-and-conditions-cinema-city#004. Pokud člen e-Clubu již před svým vstupem do e-Clubu měl účet, pak se jeho účet vytvořený v rámci vstupu do e-Clubu v průběhu registrace sloučí s jeho předchozím účtem, aby tento člen e-Clubu mohl využívat svůj účet i v souvislosti s tímto členstvím.  

3.    Ukončení členství držitele účtu v e-Clubu nevede k automatickému uzavření jeho účtu. Tento držitel účtu může svůj účet nadále používat v souladu s Podmínkami. 

 

Platnost od 3. 12. 2020


 

 

 

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A MOBILNÍCH APLIKACÍ


1. Jsme oprávněni provádět na našich Stránkách změny


1.    Jsme oprávněni podle potřeby a bez předchozího upozornění naše Stránky aktualizovat anebo na nich provádět změny, a to za účelem promítnutí změn našich produktů, potřeb uživatelů anebo našich obchodních priorit anebo z technických důvodů. Cinema City neodpovídá za žádné náklady, ztráty či škody, které by mohly vzniknout v důsledku změn provedených z jakéhokoli důvodu na našich Stránkách.   
2.    V případě uvedení chybné ceny na našich Stránkách anebo na sociálních sítích si Cinema City vyhrazuje právo kdykoli provést opravu, změnu nebo jinou úpravu takového údaje s tím, že jakmile bude cena opravena, bude platná a účinná pouze a jen v takto opravené výši.

 

2. Jsme oprávněni pozastavit platnost nebo zcela zrušit naše Stránky

1.    Naše Stránky jsou uživatelům k dispozici zdarma.

2.    Neposkytujeme záruku, že naše Stránky, či jakékoli naše služby či obsah na těchto Stránkách dostupné budou vždy a bez přerušení k dispozici. 

3.    Jsme oprávněni z obchodních, technických nebo provozních důvodů pozastavit nebo ukončit platnost anebo omezit dostupnost celých našich Stránek či služeb anebo jakékoli jejich části. 

4.    Uživatelé jsou povinni zajistit, aby všechny osoby, které vstoupí na naše Stránky prostřednictvím svého internetového spojení, byly seznámeny s těmito Podmínkami pro používání webových stránek a mobilních aplikací i dalšími příslušnými smluvními podmínkami a aby se jimi řídily.

 

3. Územní rozsah

1.    Naše Stránky jsou určeny osobám žijícím v České republice. Neposkytujeme záruku, že obsah dostupný na našich Stránkách nebo jejich prostřednictvím je vhodný pro používání anebo dostupný i v jiných lokalitách.


 
4. Neodpovídáme za odkazy na jiné webové stránky, na které je možné se připojit z našich Stránek

1.    Ačkoli se přiměřeně snažíme, aby byly informace na našich Stránkách stále aktuální, neposkytujeme žádnou záruku, výslovnou ani implikovanou, v tom smyslu, že obsah našich Stránek je přesný, úplný a aktuální.

2.    Tam, kde naše Stránky obsahují odkazy na webové stránky a zdroje poskytované třetími osobami, mají tyto odkazy pouze informační význam a jejich uvedení na našich Stránkách v žádném případě nemá být vykládáno jako náš souhlas s takto spojenými webovými stránkami či informacemi, které je z nich možné získat.

3.    Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem takových stránek a zdrojů poskytovaných třetími osobami. 

 

5. Pravidla pro připojování se na naše Stránky

1.    Můžete vstupovat na naši domovskou stránku za předpokladu, že to budete dělat způsobem, který je poctivý a zákonný a nepoškozuje naše dobré jméno ani jej nezneužívá.

2.    Nesmíte vytvářet odkazy, z nichž by bylo možné vyvozovat jakoukoli formu spojení, souhlasu či schválení z naší strany, které neexistují.

3.    Nesmíte vytvářet odkazy na naše Stránky na jakékoli webové stránce, která vám nepatří.

4.    Obsah našich Stránek nesmí být viditelný na jakýchkoli jiných stránkách ani nesmíte vytvářet odkazy na jakoukoli jinou část našich Webových stránek než domovskou stránku. 

5.    Pokud máte zájem o vytvoření jiného odkazu nebo jiné využívání obsahu našich Stránek, než je uvedeno výše, kontaktujte prosím [email protected].

 

6. Neodpovídáme za viry a vy je nesmíte zavléci na naše Stránky 

1.    Jako uživatel nesete odpovědnost za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platformy pro vstupování na naše Stránky. Doporučujeme vám používat software na ochranu proti virům.

2.    Nesmíte naše Stránky zneužít tím, že na ně vědomě zavlečete viry, trojské koně, červy, logické bomby či další materiál, který je škodlivý či vede k technickému poškození. Nesmíte usilovat o získání neoprávněného přístupu k našim Stránkám, serveru, na němž jsou naše Stránky uloženy, nebo jakémukoli jinému serveru, počítači nebo databázi spojeným s našimi Stránkami. Nesmíte na naše Stránky útočit prostřednictvím „denial-of-service attack“ (DoS, odepření služby) či „distributed denial-of-service attack“ (DDoS).  Jakékoli takové porušení bude nahlášeno příslušným státním orgánům a my s těmito orgány budeme spolupracovat tím, že jim odhalíme vaši identitu. V případě, že se dopustíte takovéhoto porušení, vaše právo používat naše Stránky bude okamžitě zrušeno.

 

7. Technické požadavky

1.    Technické požadavky nezbytné pro řádné používání našich Stránek:
        a.    software: jakýkoli instalovaný a běžící prohlížeč, který podporuje aplikaci JavaScript; 
        b.    program umožňující předběžný náhled a tisk souborů uložených ve formátech jpg či pdf;
        c.    Internet Explorer, verze 6 nebo vyšší či Firefox, verze 2.0 nebo vyšší;
        d.    minimální rozlišení (800 x 600) nebo vyšší.

2.    Na Stránkách mohou být použity následující technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.3.

3.    Naše Stránky and funkce a možnosti na nich dostupné jsou obvykle v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; fungování Stránek však může být přerušeno, je-li to nezbytné pro účely provádění oprav, údržby či změn hardwaru či softwaru, a dále z příčin mimo kontrolu Cinema City. 

4.    Data posílaná prostřednictvím Stránek jsou chráněna prostřednictvím Secure Socket Layer (SSL).

5.    Uzavřením uživatelova prohlížeče může dojít k vymazání dat odeslaných na Stránky. Veškerá nastavení, která mají vliv na uchovávání a mazání dat z jednotlivých návštěv, se nacházejí v uživatelově prohlížeči. 

6.    Deaktivace cookies obvykle nevede k blokaci možnosti využívat Služby, může však v některých případech způsobit obtíže ve spojení na Stránky.


 
8. Autorská práva a další práva duševního vlastnictví 

1.    Na Stránkách se nachází obsah, který je chráněný autorským právem a právy průmyslového vlastnictví a nehmotné hodnoty chráněné právem duševního vlastnictví. Obsah prezentovaný na Stránkách, zejména grafika, ochranné známky, loga, ikony, fotografie, videozáznamy a další obsah nesmí být reprodukován ani šířen v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem.

2.    Žádná zveřejněná část (včetně textu, grafiky, log, ikon, obrázků, fotografií, audio souborů, video souborů s daty, prezentací, programů či jiných údajů) prezentovaná na Stránkách nesmí být reprodukována ani šířena bez předchozího souhlasu Cinema City.


 
9. Bezpečné a zákonné používání Stránek

1.    Uživatel se zavazuje zdržet se nelegálního, útočného, nebo potenciálně škodlivého či poškozujícího jednání na Stránkách.

2.    Je zakázáno, aby uživatel poskytoval prostřednictvím Stránek nezákonný obsah či obsah, který je v rozporu s dobrými mravy. 

3.    Uživatel je povinen chránit informace, které umožňují jeho identifikaci v elektronických přístupových kanálech, a to zejména ve vztahu k účtu, tím, že nesdělí žádné třetí osobě své uživatelské jméno ani heslo.

4.    Uživatel by měl periodicky měnit své heslo pro přístup na účet. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje, aby si uživatel vytvořil silné heslo a vyhnul se přitom heslům tvořeným slovy ze slovníku anebo jiným výrazům, které jsou lehce předvídatelné.

5.    Cinema City neodpovídá za důsledky, které mohou nastat v důsledku toho, že uživatel jinému sdělí informace, které umožnují jeho identifikaci na Stránkách neoprávněnými osobami. Uživatel se zavazuje, že žádným třetím osobám nesdělí údaje o svém účtu, a nese právní odpovědnost za jakékoli faktické i právní kroky přijaté jako součást reakce Stránek ve vztahu k uživatelově účtu v souvislosti s neoprávněným získáním jeho uživatelského jména či hesla. 

6.    V případě podezření na neoprávněné získání uživatelského jména či hesla třetí osobou je uživatel povinen bezodkladně si změnit heslo anebo kontaktovat Cinema City cestou odeslání zprávy přes kontaktní formulář.

7.    Stránky jsou monitorovány nástrojem, který sleduje uživatelské návštěvy. Cinema City v rámci tohoto sledování dostává statistické informace, na základě kterých vyhodnocuje, jak jsou Stránky používány, a celkový počet návštěvníků Stránek.  Bližší informace o tomto sledování a o používání cookies na Stránkách jsou uživatelům k dispozici v pravidlech  Cinema City pro používání cookies na adrese https://www.cinemacity.cz/static/en/cz/privacy-policy-cz


   
10. Zpracování osobních údajů 

1.    Cinema City zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování Služeb, které uživatel využívá a o jejichž poskytnutí žádá na našich Stránkách. Podrobnější informace o tom, jakým způsobem Cinema City shromažďuje informace o uživatelích, jak jsou takové informace používány, o právech uživatelů ve vztahu k jejich osobním údajům, a způsobu, jak kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v Pravidlech pro ochranu osobních údajů (poslední verze z července 2019) na webové stránce https://www.cinemacity.cz/static/cs/cz/privacy-policy-cz

2.    Cinema City uplatňuje technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, která jsou přiměřená hrozbám a kategoriím chráněných údajů. Chrání údaje zejména proti jejich neoprávněnému prozrazení, odstranění neoprávněnou osobou, zpracování v rozporu s příslušnou právní úpravou a proti jejich pozměnění, ztrátě, poškození či zničení.

 

11. Reklamace 

1.    Uživatel je oprávněn obrátit se se stížností týkající se Služeb poskytovaných na Stránkách.

2.    Stížnost je třeba podat co možná nejdříve poté, co došlo k události, o níž se stížnost opírá.

3.    Stížnost musí obsahovat minimálně: jméno a příjmení a kontaktní údaje stěžovatele (poštovní adresu nebo e-mail) a popis okolností, které odůvodňují podání stížnosti uživatelem.

4.    Stížnost je třeba zaslat e-mailem na adresu [email protected] nebo zaslat poštou na adresu Cinema City Czech s.r.o., Arkalycká 951/3, 149 00 PRAHA 4 - HÁJE.

5.    Cinema City stížnost posoudí a odešle odpověď na ni nejpozději ve lhůtě 30 dní od jejího obdržení. Odpověď se zasílá na kontaktní adresu uvedenou uživatelem při podání stížnosti.

6.    Cinema City má právo požadovat dodatečné informace, pokud jsou nezbytné ke zjištění všech okolností případu a posouzení stížnosti.

 

12. Google a Apple

1.    Dohoda ohledně používání Stránek platí pouze mezi uživatelem a Cinema City.  Google LLC („Google“) a Apple Inc. („Apple“) nejsou stranou takové dohody. 

2.    Používáním produktů, služeb, obsahu či softwaru poskytovaného společnostmi Google či Apple (včetně mj. Google Play Store a Apple App Store) uživatel souhlasí, že bude vázán všemi příslušnými obchodními podmínkami a pravidly pro ochranu osobních údajů Google či Apple. 

3.    Google a Apple nenesou odpovědnost za jakékoli nároky vznesené třetími osobami z důvodu, že jakákoli mobilní aplikace Cinema City či skutečnost, že uživatel vlastní nebo používá takovou mobilní aplikaci, porušuje práva duševního vlastnictví třetích osob. 

 

13. Závěrečná ustanovení 

1.    Cinema City může tyto Podmínky měnit. Jakékoli jejich změny však zpřístupní na Stránkách. Změny těchto Podmínek nemají vliv na práva, která uživatel nabyl na základě předchozí verze Podmínek. Používání Stránek či Služeb uživatelem po zavedení změn těchto Podmínek se bude považovat za vyjádření uživatelova souhlasu s těmito změnami. 

2.    Nevyplývá-li jinak z kogentních ustanovení zákona, jakékoli spory vzniklé z těchto Podmínek budou předloženy k rozhodnutí obecným soudům České republiky. Uživatel jakožto spotřebitel má alternativně právo zvolit si mimosoudní řešení sporu, které nabízí Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz, prostřednictvím svých internetových stránek.

 

Platnost od 3. 12. 2020

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP DÁRKOVÝCH POUKÁZEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky se uplatní pro nákup dárkových poukázek vydávaných obchodní společností Cinema City Czech s.r.o., IČO: 264 49 242, sídlem: Praha 4 – Háje, Arkalycká 951/3, PSČ 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82991 (dále jen „Cinema City“ nebo „Provozovatel“), určených k jejich následné výměně za vstupenky opravňující k návštěvě některého z multikin Provozovatele na území České republiky či k nákupu občerstvení.

 

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a zákazníka, který si u Poskytovatele zakoupí elektronickou dárkovou poukázku za účelem její výměny za vstupenku opravňující k návštěvě některého z multikin Provozovatele na území České republiky nebo k nákupu občerstvení na barech, jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

1.2 „Poukázkou/Dárkovou poukázkou“ se rozumí elektronická dárková poukázka.

1.3 „Elektronickou dárkovou poukázkou“ se rozumí dárková poukázka opatřená unikátním číselným a čárovým kódem, která je vytištěna zákazníkem, nebo dárková poukázka ve formátu JPG opatřena unikátním číselným a čárovým kódem, která je předložena zákazníkem prostřednictvím přenosného elektronického zařízení (zejména mobilním telefonem, tabletem atd.) zakoupená prostřednictvím www.cinemacity.cz. Každá Elektronická dárková poukázka obsahuje unikátní čárový kód.

1.4 „Zákazníkem“ se rozumí kupující libovolné Dárkové poukázky či Elektronické dárkové poukázky.

1.5 „Vstupenkou“ se rozumí vstupenka, kterou Zákazník obdrží po uskutečněné platbě, na zvolené filmové či jiné obdobné představení (určená datem, časem a kinosálem) na pokladně multikina Cinema City.

1.6 „Webovou stránkou“ je myšlena webová stránka www.cinemacity.cz.

1.7 Manipulačním poplatkem se rozumí poplatek ve výši 24 Kč za využití on-line nákupu Vstupenky k návštěvě jakéhokoliv námi provozovaného multikina, tj. Vstupenky opravňující jejího držitele k návštěvě jakéhokoli námi provozovaného multikina Cinema City dle jeho výběru, a to prostřednictvím námi provozovaného e-shopu. Nejedná se o poplatek za platbu platební kartou. Poplatek je účtován v případě, kdy Zákazník zakoupí Vstupenku prostřednictvím Webové stránky. Všechny Poukázky zakoupené po datu 3.12.2020 on-line již tento poplatek zahrnují, není tedy třeba ho doplácet při jejich uplatňování.

1.8 Lokacemi se rozumí místo, pro které byla zvolena platnost Poukázky při jejím nákupu (např. Praha či Brno).

1.9 Zakoupením a používáním Poukázky Zákazník souhlasí, že si přečetl tyto obchodní podmínky a souhlasí s jejich zněním.

1.10 „Všeobecné obchodní podmínky“ jsou podmínky pro nákup zboží a služeb Cinema City zveřejněné na Webových stránkách.

1.11 „Multikina“ jsou veškerá multikina provozovaná na území České republiky pod značkou Cinema City.

 

2. Zakoupení Dárkové poukázky

2.1 Elektronickou dárkovou poukázku je možné zakoupit on-line prostřednictvím Webové stránky a zaplatit prostřednictvím platebních systémů PayPal a PayU. PayPal podporuje platby uskutečněné PayPal účtem. PayU podporuje rychlé bankovní transfery a platby platebními kartami.

2.2 Elektronická dárková poukázka je zakoupena po vyplnění požadovaných a pravdivých údajů, které jsou nezbytné pro provedení transakce a po odsouhlasení Všeobecných obchodních podmínek, včetně těchto a dání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Elektronická dárková poukázka bude zaslána na Zákazníkem uvedený e-mail bezprostředně po dokončení transakce.

2.3 Cinema City si vyhrazuje právo na prodej také jiných druhů Poukázek. Podmínky těchto dárkových poukázek jsou stanoveny individuálně pro každý jednotlivý případ prodeje dárkových poukázek.

2.4 Za nákup Poukázky se nepřipisují body na věrnostní účet Cinema City CLUBu.

 

3. Uplatnění Dárkové poukázky

3.1 Před začátkem projekce filmového představení je nutné Poukázku vyměnit za Vstupenku, a to na pokladně daného Multikina nebo prostřednictvím Webové stránky. Všechny Poukázky zakoupené po 3. 12. 2021 již v sobě obsahují manipulační poplatek. Pokud z jakéhokoli důvodu Poukázka tento poplatek neobsahuje, Zákazník jej uhradí při on-line uplatnění Poukázky.

3.2 Po výměně Poukázky za Vstupenku není Zákazník oprávněn žádat vrácení nebo výměnu Vstupenky.

3.3 Poukázku je možné vyměnit také za občerstvení na baru Multikina. Uplatnění Poukázky na barové produkty je možné pouze přímo na barech Cinema City.

3.4 Základem pro použití Poukázky je unikátní čárový kód. Zákazník je povinen chránit tento kód před poškozením a také před jeho zneužitím třetími stranami (např. uveřejňováním fotografií). V případě, že je kód uvedený na poukázce neplatný, nebo byl prokazatelně využit již dříve (tato skutečnost bude uložena v systému Provozovatele), Poukázka nebude přijata. Zákazník nemá v takovém případě nárok na jakoukoliv náhradu či odškodnění od Provozovatele.

3.5 Vlastnictví Poukázky opravňuje Zákazníka k nákupu Vstupenek na představení v Multikině zvoleném Zákazníkem dle aktuálního platného programu. Poukázku není možné uplatnit její výměnou za Vstupenku na některé vybrané speciální akce a projekce pořádané Cinema City (o tom se vždy informujte na pokladnách daného Multikina či na Webových stránkách. Poukázku nelze vyměnit za Vstupenku na představení, kde již došlo k naplnění kapacity sálu multikina, na kterém je představení promítáno.

3.6 Poukázku je možné uplatnit na filmové představení konající se nejpozději v poslední den platnosti dané Poukázky.

 

Elektronické dárkové poukázky k zakoupení online na Webové stránce www.cinemacity.cz:

 

Název poukázky

Typ poukázky

Možnost uplatnění (Lokace)

Obsahuje manipulační poplatek

 

Single 2D

Poukázku je možné vyměnit za 1 Vstupenku na 2D projekci. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX).

Všechny multiplexy Cinema City v České republice

ANO

 

Single 2D

Poukázku je možné vyměnit za 1 Vstupenku na 2D projekci. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX).

Dle vybrané lokace

ANO

 

Couple 2D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D projekci. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX)..

Všechny multiplexy Cinema City v České republice

ANO

 

Couple 2D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D projekci. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX).

Dle vybrané lokace

ANO

 

Duet 2D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D projekci a DUET menu. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX).

Všechny multiplexy Cinema City v České republice

ANO

 

Duet 2D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D projekci a DUET menu. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX).

Dle vybrané lokace

ANO

 

2x VIP 2D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na projekci v sále VIP.

Pouze VIP Chodov

ANO

 

2x 4DX 3D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D nebo 3D promítání v sále 4DX.

Všechny multiplexy Cinema City v České republice; Sál 4DX se nachází v Cinema City Nový Smíchov, Cinema City Chodov, Cinema City Plzeň a Cinema City Brno Olympia.

ANO

 

2x 4DX 3D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D nebo 3D promítání v sále 4DX.

Dle vybrané lokace. 

ANO

 

2x IMAX 3D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D nebo 3D promítání v sále IMAX.

Sál IMAX se nachází pouze v Cinema City Flora.

ANO

Pokud dosud nedošlo k dokončení objednávky, není Poskytovatel povinen smlouvu uzavřít.

 

4. Možnost uplatnění Dárkové poukázky mimo její specifikaci

4.1 Poukázku určenou pro její uplatnění pouze ve vybrané Lokalitě může Zákazník uplatnit v jiné Lokalitě po zaplacení rozdílu v ceně Poukázek on-line nebo na pokladně Multikina. Výše doplatků je uvedena zde.

Poukázku s možností uplatnění ve všech Multikinech na území celé České republiky může Zákazník uplatnit v libovolném Multikině Cinema City bez nutnosti doplatku. V případě uplatnění dražší varianty Poukázky na levnější Lokaci či levnější Vstupenku nemá Zákazník nárok na vrácení rozdílu v ceně, ani na zachování rozdílu v ceně pod unikátním kódem Poukázky pro jeho další uplatnění. Poukázku není možné vyměnit za jinou Poukázku. Hodnotu Poukázky není ani možné proplatit v hotovosti či jí následně prodat.

 

4.2 Poukázky, které je možné uplatnit pouze na 2D projekce, nelze uplatnit na 3D projekce a na promítání v sálech 4DX, IMAX a VIP bez doplatku. Za účelem uplatnění Poukázky na nákup Vstupenky na jiný formát projekce (3D, IMAX, 4DX, VIP) je nutné doplatit rozdíl v ceně on-line nebo na pokladně Multikina. V případě uplatnění Poukázky na levnější formát nebude rozdíl v ceně vrácen ani zachován pod unikátním kódem a takový rozdíl propadá.

 

5. Vybrané specifikace Dárkové poukázky

5.1 Poukázky na 3D projekce již v sobě obsahují také 2x 3D brýle. Ve všech Multikinech mimo Cinema City Pardubice, jsou 3D brýle prodávány. V Multikině Cinema City Pardubice pak jsou zákazníkovi zapůjčeny a zákazník je povinen je vrátit po skončení představení.

5.2 Poukázky není možné opětovně nabít. V případě ztráty Poukázky nebude vydán duplikát.

5.3 Pokud Zákazník v případě Poukázky obsahující brýle tyto brýle nevyužije, brýle zůstávají i nadále nahrané na Poukázce a je možné je uplatnit při další návštěvě Multikina, a to až do konce platnosti Poukázky.

5.4 Poukázky obsahující možnost uplatnění za 2 Vstupenky není nutné využít najednou.

5.5 Při uplatnění Poukázky na pokladně Multikina nelze požadovat vrácení manipulačního poplatku. Manipulační poplatek bude z Poukázky odečten spolu se Vstupenkou, na kterou je Poukázka uplatněna (při uplatnění na pokladně multikina i on-line).

 

6. Ceník a možnost uplatnění Dárkové poukázky

6.1 Aktuální ceník jednotlivých Poukázek je uveden na Webové stránce www.cinemacity.cz a je také k nahlédnutí na pokladnách Multikin Cinema City.

6.2 Vstupenky a produkty, na které mohou být Poukázky uplatněny, jsou uvedeny na Poukázce a v potvrzovacím e-mailu Zákazníkovi.

6.3 Poukázky nelze uplatnit na speciální akce a projekce (např. Ladies Night, filmové maratony, speciální akce ve VIP apod.). Tato informace je vždy uvedena v pravidlech dané akce.

6.4 Poukázky nelze kombinovat s dalšími slevami a speciálními akcemi Cinema City. Výjimka můze být uvedena v pravidlech dané akce.

6.5 Vlastník Poukázky může předat svoji Poukázku zdarma třetí osobě. Na tuto osobu se předáním Poukázky vztahují tyto Obchodní podmínky. Předáním Poukázky třetí osobě se její původní Vlastník zavazuje tuto osobu informovat o pravidlech používání Poukázek.

6.6 Vlastník Poukázky není oprávněn Poukázku dále prodávat (úplatně zcizovat) bez předchozího písemného souhlasu Cinema City.

 

7. Odmítnutí uplatnění Dárkové poukázky Poskytovatelem

7.1 Poskytovatel může odmítnout uplatnění Dárkové poukázky z následujících důvodů:

 • Poukázka byla předložena po uplynutí její platnosti;
 • Poukázka byla již uplatněna;
 • Poukázka byla zneplatněna z důvodu odstoupení od smlouvy;
 • Uplatnění Poukázky by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.
 • Poukázka byla znehodnocena tak, že není možné ověřit její pravost, platnost či strojově přečíst el. údaje.
   

8. Výměna dárkové poukázky

8.1 Zakoupené Dárkové poukázky nelze vrátit ani vyměnit za hotovost či jiné protiplnění a nelze vydat duplikát Poukázky.

8.2 V případě stížnosti na fungování Elektronické dárkové poukázky je nutné předložit doklad o jejím zakoupení. V případě Elektronické dárkové poukázky je takovým dokladem email s potvrzením o zakoupení poukázky.

 

9. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

9.1 Zákazník, který zakoupil Elektronickou dárkovou poukázku, má právo odstoupit od smlouvy o jejím zakoupení do 14 dnů bez udání důvodu (tedy nikoliv Dárkové poukázky). Toto právo zaniká po uplynutí lhůty 14 dnů od data uvedeného v e-mailu. Pokud má Zákazník Elektronické dárkové poukázky zájem odstoupit od smlouvy, je nutné toto provést písemně prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo zaslat na adresu Arkalycká 951/3, 149 00, Praha 4. Částka bude vrácena stejnou platební metodou, jakou byla provedena původní platba do 14 dnů od data, kdy bylo společnosti Cinema City doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy není možné v případě, že již byla Poukázka vyměněna za Vstupenku.

9.2 Cinema City neodpovídá za ztrátu, zničení nebo odcizení Poukázky. Pokud dojde ke ztrátě Poukázky, nebude vydán duplikát.

 

10. Platnost Poukázky

10.1 Poukázka je platná 6 měsíců od data zakoupení. Poukázky zakoupené v době uzavření multiplexů z důvodu COVID-19 jsou platné do 31. prosince 2021.

10.2 Platnost Poukázky není možné prodloužit.

 

11. Aktuální program je k dispozici na www.cinemacity.cz.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 25. 10. 2022

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP DÁRKOVÝCH POUKÁZEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky se uplatní pro nákup dárkových poukázek vydávaných obchodní společností Cinema City Czech s.r.o., IČO: 264 49 242, sídlem: Praha 4 – Háje, Arkalycká 951/3, PSČ 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82991 (dále jen „Cinema City“ nebo „Provozovatel“), určených k jejich následné výměně za vstupenky opravňující k návštěvě některého z multikin Provozovatele na území České republiky či k nákupu občerstvení.

 

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a zákazníka, který si u Poskytovatele zakoupí elektronickou dárkovou poukázku za účelem její výměny za vstupenku opravňující k návštěvě některého z multikin Provozovatele na území České republiky nebo k nákupu občerstvení na barech, jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

1.2 „Poukázkou/Dárkovou poukázkou“ se rozumí elektronická dárková poukázka.

1.3 „Elektronickou dárkovou poukázkou“ se rozumí dárková poukázka opatřená unikátním číselným a čárovým kódem, která je vytištěna zákazníkem, nebo dárková poukázka ve formátu JPG opatřena unikátním číselným a čárovým kódem, která je předložena zákazníkem prostřednictvím přenosného elektronického zařízení (zejména mobilním telefonem, tabletem atd.) zakoupená prostřednictvím www.cinemacity.cz. Každá Elektronická dárková poukázka obsahuje unikátní čárový kód.

1.4 „Zákazníkem“ se rozumí kupující libovolné Dárkové poukázky či Elektronické dárkové poukázky.

1.5 „Vstupenkou“ se rozumí vstupenka, kterou Zákazník obdrží po uskutečněné platbě, na zvolené filmové či jiné obdobné představení (určená datem, časem a kinosálem) na pokladně multikina Cinema City.

1.6 „Webovou stránkou“ je myšlena webová stránka www.cinemacity.cz.

1.7 Manipulačním poplatkem se rozumí poplatek ve výši 24 Kč za využití on-line nákupu Vstupenky k návštěvě jakéhokoliv námi provozovaného multikina, tj. Vstupenky opravňující jejího držitele k návštěvě jakéhokoli námi provozovaného multikina Cinema City dle jeho výběru, a to prostřednictvím námi provozovaného e-shopu. Nejedná se o poplatek za platbu platební kartou. Poplatek je účtován v případě, kdy Zákazník zakoupí Vstupenku prostřednictvím Webové stránky. Všechny Poukázky zakoupené po datu 3.12.2020 on-line již tento poplatek zahrnují, není tedy třeba ho doplácet při jejich uplatňování.

1.8 Lokacemi se rozumí místo, pro které byla zvolena platnost Poukázky při jejím nákupu (např. Praha či Brno).

1.9 Zakoupením a používáním Poukázky Zákazník souhlasí, že si přečetl tyto obchodní podmínky a souhlasí s jejich zněním.

1.10 „Všeobecné obchodní podmínky“ jsou podmínky pro nákup zboží a služeb Cinema City zveřejněné na Webových stránkách.

1.11 „Multikina“ jsou veškerá multikina provozovaná na území České republiky pod značkou Cinema City.

 

2. Zakoupení Dárkové poukázky

2.1 Elektronickou dárkovou poukázku je možné zakoupit on-line prostřednictvím Webové stránky a zaplatit prostřednictvím platebních systémů PayPal a PayU. PayPal podporuje platby uskutečněné PayPal účtem. PayU podporuje rychlé bankovní transfery a platby platebními kartami.

2.2 Elektronická dárková poukázka je zakoupena po vyplnění požadovaných a pravdivých údajů, které jsou nezbytné pro provedení transakce a po odsouhlasení Všeobecných obchodních podmínek, včetně těchto a dání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Elektronická dárková poukázka bude zaslána na Zákazníkem uvedený e-mail bezprostředně po dokončení transakce.

2.3 Cinema City si vyhrazuje právo na prodej také jiných druhů Poukázek. Podmínky těchto dárkových poukázek jsou stanoveny individuálně pro každý jednotlivý případ prodeje dárkových poukázek.

2.4 Za nákup Poukázky se nepřipisují body na věrnostní účet Cinema City CLUBu.

 

3. Uplatnění Dárkové poukázky

3.1 Před začátkem projekce filmového představení je nutné Poukázku vyměnit za Vstupenku, a to na pokladně daného Multikina nebo prostřednictvím Webové stránky. Všechny Poukázky zakoupené po 3. 12. 2021 již v sobě obsahují manipulační poplatek. Pokud z jakéhokoli důvodu Poukázka tento poplatek neobsahuje, Zákazník jej uhradí při on-line uplatnění Poukázky.

3.2 Po výměně Poukázky za Vstupenku není Zákazník oprávněn žádat vrácení nebo výměnu Vstupenky.

3.3 Poukázku je možné vyměnit také za občerstvení na baru Multikina. Uplatnění Poukázky na barové produkty je možné pouze přímo na barech Cinema City.

3.4 Základem pro použití Poukázky je unikátní čárový kód. Zákazník je povinen chránit tento kód před poškozením a také před jeho zneužitím třetími stranami (např. uveřejňováním fotografií). V případě, že je kód uvedený na poukázce neplatný, nebo byl prokazatelně využit již dříve (tato skutečnost bude uložena v systému Provozovatele), Poukázka nebude přijata. Zákazník nemá v takovém případě nárok na jakoukoliv náhradu či odškodnění od Provozovatele.

3.5 Vlastnictví Poukázky opravňuje Zákazníka k nákupu Vstupenek na představení v Multikině zvoleném Zákazníkem dle aktuálního platného programu. Poukázku není možné uplatnit její výměnou za Vstupenku na některé vybrané speciální akce a projekce pořádané Cinema City (o tom se vždy informujte na pokladnách daného Multikina či na Webových stránkách. Poukázku nelze vyměnit za Vstupenku na představení, kde již došlo k naplnění kapacity sálu multikina, na kterém je představení promítáno.

3.6 Poukázku je možné uplatnit na filmové představení konající se nejpozději v poslední den platnosti dané Poukázky.

 

Elektronické dárkové poukázky k zakoupení online na Webové stránce www.cinemacity.cz:

 

Název poukázky

Typ poukázky

Možnost uplatnění (Lokace)

Obsahuje manipulační poplatek

 

Single 2D

Poukázku je možné vyměnit za 1 Vstupenku na 2D projekci. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX).

Všechny multiplexy Cinema City v České republice

ANO

 

Single 2D

Poukázku je možné vyměnit za 1 Vstupenku na 2D projekci. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX).

Dle vybrané lokace

ANO

 

Couple 2D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D projekci. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX)..

Všechny multiplexy Cinema City v České republice

ANO

 

Couple 2D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D projekci. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX).

Dle vybrané lokace

ANO

 

Duet 2D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D projekci a DUET menu. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX).

Všechny multiplexy Cinema City v České republice

ANO

 

Duet 2D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D projekci a DUET menu. (Neplatí pro sály VIP, IMAX a 4DX).

Dle vybrané lokace

ANO

 

2x VIP 2D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na projekci v sále VIP.

Pouze VIP Chodov

ANO

 

2x 4DX 3D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D nebo 3D promítání v sále 4DX.

Všechny multiplexy Cinema City v České republice; Sál 4DX se nachází v Cinema City Nový Smíchov, Cinema City Chodov a Cinema City Plzeň.

ANO

 

2x 4DX 3D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D nebo 3D promítání v sále 4DX.

Dle vybrané lokace. Mimo Prahu se sál 4DX nachází pouze v Cinema City Plzeň.

ANO

 

2x IMAX 3D

Poukázku je možné vyměnit za 2 Vstupenky na 2D nebo 3D promítání v sále IMAX.

Sál IMAX se nachází pouze v Cinema City Flora.

ANO

Pokud dosud nedošlo k dokončení objednávky, není Poskytovatel povinen smlouvu uzavřít.

 

4. Možnost uplatnění Dárkové poukázky mimo její specifikaci

4.1 Poukázku určenou pro její uplatnění pouze ve vybrané Lokalitě může Zákazník uplatnit v jiné Lokalitě po zaplacení rozdílu v ceně Poukázek on-line nebo na pokladně Multikina.

Poukázku s možností uplatnění ve všech Multikinech na území celé České republiky může Zákazník uplatnit v libovolném Multikině Cinema City bez nutnosti doplatku. V případě uplatnění dražší varianty Poukázky na levnější Lokaci či levnější Vstupenku nemá Zákazník nárok na vrácení rozdílu v ceně, ani na zachování rozdílu v ceně pod unikátním kódem Poukázky pro jeho další uplatnění. Poukázku není možné vyměnit za jinou Poukázku. Hodnotu Poukázky není ani možné proplatit v hotovosti či jí následně prodat.

 

4.2 Poukázky, které je možné uplatnit pouze na 2D projekce, nelze uplatnit na 3D projekce a na promítání v sálech 4DX, IMAX a VIP bez doplatku. Za účelem uplatnění Poukázky na nákup Vstupenky na jiný formát projekce (3D, IMAX, 4DX, VIP) je nutné doplatit rozdíl v ceně on-line nebo na pokladně Multikina. V případě uplatnění Poukázky na levnější formát nebude rozdíl v ceně vrácen ani zachován pod unikátním kódem a takový rozdíl propadá.

 

5. Vybrané specifikace Dárkové poukázky

5.1 Poukázky na 3D projekce již v sobě obsahují také 2x 3D brýle. Ve všech Multikinech mimo Cinema City Pardubice, jsou 3D brýle prodávány. V Multikině Cinema City Pardubice pak jsou zákazníkovi zapůjčeny a zákazník je povinen je vrátit po skončení představení.

5.2 Poukázky není možné opětovně nabít. V případě ztráty Poukázky nebude vydán duplikát.

5.3 Pokud Zákazník v případě Poukázky obsahující brýle tyto brýle nevyužije, brýle zůstávají i nadále nahrané na Poukázce a je možné je uplatnit při další návštěvě Multikina, a to až do konce platnosti Poukázky.

5.4 Poukázky obsahující možnost uplatnění za 2 Vstupenky není nutné využít najednou.

5.5 Při uplatnění Poukázky na pokladně Multikina nelze požadovat vrácení manipulačního poplatku. Manipulační poplatek bude z Poukázky odečten spolu se Vstupenkou, na kterou je Poukázka uplatněna (při uplatnění na pokladně multikina i on-line).

 

6. Ceník a možnost uplatnění Dárkové poukázky

6.1 Aktuální ceník jednotlivých Poukázek je uveden na Webové stránce www.cinemacity.cz a je také k nahlédnutí na pokladnách Multikin Cinema City.

6.2 Vstupenky a produkty, na které mohou být Poukázky uplatněny, jsou uvedeny na Poukázce a v potvrzovacím e-mailu Zákazníkovi.

6.3 Poukázky nelze uplatnit na speciální akce a projekce (např. Ladies Night, filmové maratony, speciální akce ve VIP apod.). Tato informace je vždy uvedena v pravidlech dané akce.

6.4 Poukázky nelze kombinovat s dalšími slevami a speciálními akcemi Cinema City. Výjimka můze být uvedena v pravidlech dané akce.

6.5 Vlastník Poukázky může předat svoji Poukázku zdarma třetí osobě. Na tuto osobu se předáním Poukázky vztahují tyto Obchodní podmínky. Předáním Poukázky třetí osobě se její původní Vlastník zavazuje tuto osobu informovat o pravidlech používání Poukázek.

6.6 Vlastník Poukázky není oprávněn Poukázku dále prodávat (úplatně zcizovat) bez předchozího písemného souhlasu Cinema City.

 

7. Odmítnutí uplatnění Dárkové poukázky Poskytovatelem

7.1 Poskytovatel může odmítnout uplatnění Dárkové poukázky z následujících důvodů:

 • Poukázka byla předložena po uplynutí její platnosti;
 • Poukázka byla již uplatněna;
 • Poukázka byla zneplatněna z důvodu odstoupení od smlouvy;
 • Uplatnění Poukázky by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.
 • Poukázka byla znehodnocena tak, že není možné ověřit její pravost, platnost či strojově přečíst el. údaje.
   

8. Výměna dárkové poukázky

8.1 Zakoupené Dárkové poukázky nelze vrátit ani vyměnit za hotovost či jiné protiplnění a nelze vydat duplikát Poukázky.

8.2 V případě stížnosti na fungování Elektronické dárkové poukázky je nutné předložit doklad o jejím zakoupení. V případě Elektronické dárkové poukázky je takovým dokladem email s potvrzením o zakoupení poukázky.

 

9. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

9.1 Zákazník, který zakoupil Elektronickou dárkovou poukázku, má právo odstoupit od smlouvy o jejím zakoupení do 14 dnů bez udání důvodu (tedy nikoliv Dárkové poukázky). Toto právo zaniká po uplynutí lhůty 14 dnů od data uvedeného v e-mailu. Pokud má Zákazník Elektronické dárkové poukázky zájem odstoupit od smlouvy, je nutné toto provést písemně prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo zaslat na adresu Arkalycká 951/3, 149 00, Praha 4. Částka bude vrácena stejnou platební metodou, jakou byla provedena původní platba do 14 dnů od data, kdy bylo společnosti Cinema City doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy není možné v případě, že již byla Poukázka vyměněna za Vstupenku.

9.2 Cinema City neodpovídá za ztrátu, zničení nebo odcizení Poukázky. Pokud dojde ke ztrátě Poukázky, nebude vydán duplikát.

 

10. Platnost Poukázky

10.1 Poukázka je platná 6 měsíců od data zakoupení. Poukázky zakoupené v době uzavření multiplexů z důvodu COVID-19 jsou platné do 31. prosince 2021.

10.2 Platnost Poukázky není možné prodloužit.

 

11. Aktuální program je k dispozici na www.cinemacity.cz.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 13. 11. 2023