VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Cinema City Czech s.r.o.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se uplatní při nákupu zboží a služeb společnosti Cinema City Czech s.r.o., IČO: 264 49 242, sídlem: Praha 4 – Háje, Arkalycká 951/3, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82991 (dále jen „Provozovatel“), při návštěvě multikin Provozovatele a při návštěvě webových stránek.

 

Provozovatel provozuje svou činnost v následujících provozovnách:

 • Flora – Vinohradská 151, Atrium Flora, Praha 3 – Žižkov
 • IMAX Flora – Vinohradská 151, Atrium Flora, Praha 3 – Žižkov
 • Galaxie – Arkalycká 951/3, Praha 4 – Háje
 • Letňany – Obchodní centrum Letňany, Veselská 663, Praha 9 – Letňany
 • Nový Smíchov – Obchodní centrum Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5 – Smíchov
 • Slovanský dům – Na příkopě 22, Praha 1 – Nové Město
 • Zličín – Metropole Zličín, Řevnická 121/1, Praha 5
 • Chodov – Roztylská 2321/19, Praha 11
 • Olympia – Olympia Brno, U Dálnice 777, Modřice
 • Velký Špalíček – Velký Špalíček, Mečová 2, Brno
 • Liberec – Forum Liberec, Soukenné náměstí 2a/669, Liberec
 • Ostrava – Obchodní a zábavné centrum Nová Karolina, Jantarová 3344/4, Ostrava
 • Pardubice – Cinema City Pardubice, Masarykovo náměstí 2799, Pardubice
 • Plzeň – Centrum Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň
 • Ústí nad Labem – OC Forum Ústí nad Labem, Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem (dále jen „multikina“)

 

Součástí VOP jsou tyto dokumenty:

1. Obchodní podmínky

2. Návštěvní řád kina 

3. Nákup vstupenek online

4. Podmínky věrnostního klubu Cinema City

5. Návštěvní řád 4DX

6. Návštěvní řád VIP

 

 

Obchodní podmínky společnost Cinema City Czech s.r.o.

 

 1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si koupí Vstupenku nebo E-vstupenku na představení, nebo která si koupí zboží prodávané Provozovatelem (dále jen „Zákazník“) jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

1.2 „Vstupenkou“ se rozumí vstupenka, kterou Zákazník obdrží po uskutečněné platbě za zvolené filmové či jiné představení (určená datem, časem a kinosálem) na pokladně multikina.

1.3 „E-vstupenkou“ se rozumí Vstupenka opatřena unikátním číselným a čárovým kódem, která je vytištěna Zákazníkem, nebo Vstupenka ve formátu JPG opatřena unikátním číselným a čárovým kódem, která je předložena Zákazníkem prostřednictvím přenosného elektronického zařízení (prostřednictvím mobilního telefou, tabletu atd.), nebo Vstupenka vytištěná v pokladnách multikina na základě unikátního čísla (číslo transakce), které je součástí potvrzující zprávy zaslané prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), a to vždy po objednání a úhradě Vstupenky prostřednictvím elektronické sítě internet.

1.4 „Rodinným vstupným“ se rozumí speciální zlevněné vstupné pro rodiny, které se skládá vždy ze čtyř (4) vstupenek určených výhradně pro dvě (2) dospělé osoby a dvě (2) děti nebo pro jednu (1) dospělou osobu a tři (3) děti.

1.5 „Volnou vstupenkou“ se rozumí Vstupenka, za kterou nebylo Provozovateli zaplaceno hotovostní platbou, platební kartou nebo prostřednictvím zakoupeného poukazu (např. Dárková poukázka, voucher Edenred, Sodexo).

1.6 „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz multikina, a to zejména uvaděči, provozní pracovníci, ostraha, barmani, pokladní a vedoucí provozu multikina. Personál je oblečen v uniformě s označením Provozovatele a je opatřen visačkou s nápisem „Cinema City“, se jménem zaměstnance a jeho pracovním zařazením.

1.7 Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupení Vstupenky nebo E-vstupenky souhlasí Zákazník s těmito OP a všemi jejich nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto OP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.8 Tyto OP jsou volně přístupné na internetových stránkách Provozovatele, kde se s nimi může Zákazník seznámit.

1.9 Tyto OP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.10 "Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašich osobních údajů nebo chcete, aby společnost Cinema City pozměnila nebo opravila jakoukoli nepřesnost u Vašich osobních údajů, přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na Zásady ochrany osobních údajů, a vyžádejte si další informace nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese"

 

 1. Prodej E-vstupenky

2.1 Prodej E-vstupenek se dále řídí obchodními podmínkami pro nákup vstupenek přes internet, které jsou nedílnou součástí těchto OP.

 

 1. Prodej vstupenky na pokladně multikina

3.1 Nákup Vstupenky umožňuje Provozovatel Zákazníkovi v hotovosti, prostřednictvím vybraných typů poukazů vydávaných třetí stranou, nebo Provozovatelem, nebo prostřednictvím platební karty.

3.2 Kupní cena Vstupenky je stanovena aktuálním ceníkem Provozovatele, který je uveřejněn na jeho webových stránkách a u pokladen multikin.

3.3 Provozovatel přijímá k platbě Vstupenky nebo jím prodávaného zboží platební karty (např. VISA, MasterCard, Diners Club). Provozovatel přijímá k platbě Vstupenky také poukazy společnosti Sodexo a Edenred. Tyto poukazy lze použít pouze na pokladně multikina při koupi Vstupenky na představení dle aktuálního platného programu, či jiného zboží nabízeného Provozovatelem (např. zboží nabízené v baru či kavárně multikina). Při platbě Vstupenky či jiného zboží Provozovatele poukazy všech typů nevyplácí Provozovatel Zákazníkovi rozdíl v hodnotě poukazu a ceně vstupenky nebo ceně zakoupeného zboží. Provozovatel doporučuje Zákazníkovi využít poukazu nižší hodnoty a zbytek ceny Vstupenky nebo zboží doplatit v hotovosti.

3.4 Zákazník je při platbě Vstupenky povinen si bezprostředně po jejím převzetí ověřit zejména správnost vrácených finančních prostředků, termínu zakoupeného představení, zvoleného místa v sále multikina a název filmu včetně jeho obrazové a zvukové verze. Později uplatněné vady, spočívající v nesprávně vrácené hotovosti nebo nesprávných údajích na Vstupence není Provozovatel povinen uznat.

3.5 Za podmínek uvedených v tomto ustanovení má osoba s platným průkazem ZTP/P k zakoupené Vstupence na zvolené představení nárok jedno místo v sále multikina zdarma, a to pro jednu další osobu jako svého průvodce. Vstupenky vystavuje Provozovatel vždy tak, aby místa těchto osob v sále multikina byla vedle sebe (v případě osoby upoutané na invalidní vozík vydává Provozovatel vstupenku pro osobu jeho průvodce na místo nacházející se nejblíže místu, které je Provozovatelem určeno jako místo pro osoby navštěvující představení na invalidním vozíku). Průvodcem může být jen zletilá, plně svéprávná osoba, která je objektivně plně schopná poskytnout doprovázené osobě potřebnou asistenci po celou dobu jejího pobytu v multikině Provozovatele. Průvodce je povinen poskytovat doprovázené osobě asistenci s potřebnou mírou obezřetnosti po celou dobu přítomnosti doprovázeného v multikině Provozovatele a plnit při tom veškeré pokyny Personálu směřující k zajištění bezpečnosti doprovázené osoby či k zajištění řádného a nerušeného průběhu představení. Průvodce je povinen věnovat plně svou pozornost doprovázené osobě i během představení a představení nenarušovat.

3.6 V případě zakoupení Rodinného vstupného lze veškeré takto zakoupené Vstupenky zakoupit pouze na stejné představení.

3.7 Provozovatel poskytuje slevu z nákupu Vstupenky na představení v multikině pro studenty pouze po předložení platného studentského průkazu (ISIC karty) nebo žákovské knížky. Provozovatel je oprávněn zveřejnit seznam dokladů, na základě kterých poskytne Zákazníkovi tzv. studentskou slevu. Provozovatel poskytuje tzv. studentskou slevu pouze studentům do dosažení 26 let jejich věku. Na každý studentský průkaz nebo žákovskou knížku je Zákazník oprávněn zakoupit pouze jednu Vstupenku s tzv. studentskou slevou.

3.8 Seniorské vstupné poskytuje Provozovatel Zákazníkovi staršímu 60 let věku.

3.9 Volnou Vstupenku je Zákazník oprávněn uplatnit výhradně za podmínky, že v sále multikina, ve kterém promítá Provozovatel Zákazníkem zvolené představení, byla prodána Zákazníkovi nebo jinému Zákazníkovi alespoň jedna Vstupenka, za kterou takový Zákazník zaplatil prostřednictvím hotovosti, vouchery Edenred, Sodexo nebo platební kartou.

 

 1. Představení

4.1 Zákazník je vždy povinen předložit ke kontrole Vstupenku nebo E-vstupenku za účelem umožnění vstupu Zákazníkovi do vyhrazených (placených) prostor multikina, a to Personálu Provozovatele. Personál Provozovatele je oprávněn při kontrole oddělit Vstupence kontrolní útržek nebo označit jím zvoleným způsobem načtenou E-vstupenku pro zamezení jejího zneužití spočívající např. v jejím dalším použití třetí osobou.

4.2 Zákazník je oprávněn v sále multikina využít pouze místo označené na jeho Vstupence, pokud mu Personál nenařídí v souladu s Návštěvním řádem jinak.

4.3 Platnou Vstupenku nebo E-vstupenku na představení je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy multikina. V případě její ztráty kdekoliv v placeném prostoru multikina, a to zejména v prostorách kinosálů, může být Zákazník požádán Provozovatelem o opuštění prostor multikina bez nároku na náhradu.

4.4 Zakoupením Vstupenky nebo E-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního řádu multikina po celou dobu pobytu v prostorách multikina. Zákazník má možnost se s Návštěvním řádem seznámit prostřednictvím jeho tištěné verze umístěné v prostorách multikina. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou Zákazníkovi nebo třetí osobě v souvislosti se změnou představení, která nastala v důsledku vyšší moci, za kterou se považuje zejména technická porucha nebo výpadek elektřiny.

4.5 Provozovatel je oprávněn před zahájením představení promítat v sále multikina reklamní sdělení v libovolné délce a formátu.

4.6 Představení promítaná v multikině Provozovatele ve 3D formátu lze zhlédnout pouze se speciálními, k tomu určenými brýlemi. Zákazník je srozuměn s tím, že bez použití těchto speciálních brýlí negarantuje Provozovatel kvalitu představení, a to zejména jeho 3D efekt. Cena Vstupenky nezahrnuje zapůjčení těchto brýlí. Zákazník je oprávněn si brýle zakoupit u Provozovatele na pokladně multikina (např. při platbě Vstupenky) a následně si je převzít u vstupu do sálu multikina. Po úhradě kupní ceny za zakoupení brýlí nabývá k nim Zákazník vlastnické právo a je oprávněn si brýle ponechat i po skončení představení (např. pro případnou další návštěvu 3D představení multikina, čímž se Zákazník vyhne nutnosti zakoupit si nové brýle). V případě poškození brýlí (např. jejich poškrábáním nebo odbarvením skel), může být negativně ovlivněn zážitek Zákazníka ze sledování představení ve formátu 3D. Takové představení není považováno za vadné plnění poskytnuté Provozovatelem. Provozovatel v takovém případě doporučuje Zákazníkovi pořízení nových 3D brýlí při jeho následující návštěvě multikina. Provozovatel negarantuje použitelnost brýlí v jiném multikině než v tom, na jehož pokladně si je Zákazník zakoupil. Představení v sále IMAX 3D lze sledovat jen se speciálními IMAX 3D brýlemi zakoupenými na pokladně Provozovatele. Provozovatel doporučuje Návštěvníkovi brýle po skončení představení uschovat pro další návštěvu představení IMAX 3D a chránit před jejich poškozením. Zákazník je povinen si zakoupené 3D brýle po jejich převzetí zkontrolovat, zejména zda nejsou poškozeny a zda jsou řádně zabaleny. Po jejich použití není Zákazník oprávněn uplatnit u Provozovatele jakákoliv práva z vadného plnění, ledaže by prokázal vznik vady před jejich použitím. V multikinech Pardubice a Plzeň Provozovatel brýle pouze zapůjčuje bez možnosti jejich zakoupení. V případě zapůjčení brýlí je Zákazník povinen brýle bezprostředně po představení vrátit Provozovateli na místě k tomu určeném. V případě nevrácení brýlí se Zákazník vystavuje trestnímu či jinému postihu dle platných právních předpisů České republiky.

 

 1. Stornování Vstupenek

5.1 Zákazník je oprávněn vrátit zakoupenou Vstupenku v nepoškozeném stavu. V případě vrácení poškozené Vstupenky (např. po oddělení kontrolního útržku) je Provozovatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi manipulační poplatek ve výši 250 Kč, který je Zákazník povinen zaplatit na pokladně Provozovatele. Výjimku z tohoto pravidla může schválit vedoucí provozu multikina.

5.2 Vedoucí provozu multikina, který bude žádost o vrácení Vstupenek vyřizovat, je oprávněn Zákazníkovi namísto vrácení platby nabídnout poukaz na Vstupenku v jiném termínu. 

5.3 Po opuštění prostoru multikina ztrácí Vstupenka svoji platnost. Zákazník není v takovém případě oprávněn požadovat vstup do placených prostor multikina.

5.4 Zákazník je oprávněn vrátit zakoupenou Vstupenku pouze na pokladně multikina, kde byla zakoupena, a to nejpozději do 15 minut od začátku představení na které byla Vstupenka vystavena.

5.5 Vstupenky zakoupené za poukazy nebo vouchery vystavení třetí stranou (např. Edenred, Sodexo) je Zákazník oprávněn vrátit pouze v den jejich zakoupení, a to na pokladně multikina, kde byla zakoupena. Při vrácení Vstupenky zakoupené za poukazy třetí strany vrátí Provozovatel Zákazníkovi platbu opět prostřednictvím poukazu, kterým Zákazník platbu Vstupenky použil.

 

 1. Rezervace Vstupenky

6.1 Rezervaci Vstupenky je možné učinit pouze na vybrané typy vstupného dle aktuálního ceníku Provozovatele. Pro změnu typu vstupného nebo pro uplatnění slevy dle platného ceníku Provozovatele je Zákazník povinen požádat Personál Provozovatele na pokladně multikina při koupi Vstupenky. Uplatnění slevy po koupi Vstupenky již není možné.

6.2 Rezervace Vstupenky je platná pouze do 30 minut před začátkem představení, na které byla rezervace Zákazníkem nebo jinou třetí osobou učiněna.

6.3 Rezervace Vstupenky Zákazníkem nebo třetí osobou je zcela nezávazná a nejedná se o smlouvu o smlouvě budoucí kupní či jiný smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Při uskutečnění nezávazné rezervace neplyne Zákazníkovi nárok na jakoukoliv kompenzaci v případě jejího zrušení či zrušení představení, na které byla rezervace učiněna. Provozovatel si vyhrazuje právo rezervaci jakkoliv změnit nebo ji zrušit, a to i bez předchozího oznámení Zákazníkovi.

 

 1. Práva z vadného plnění

7.1 K uplatnění práv z vadného plnění, tedy nároku na vrácení platby za Vstupenku nebo E-vstupenku anebo nároku na získání náhradní Vstupenky, je Zákazník oprávněn výhradně v následujících případech:

7.1.1 Zrušení představení, na něž byla Vstupenka zakoupena.

7.1.2 Zpoždění začátku představení o více než 45 minut.

7.1.3 Vada v projekci obrazu nebo zvuku při představení způsobená poruchou projekčního zařízení nebo zvukového systému v sále multikina. Za vadu v projekci obrazu nebo zvuku nelze považovat speciální obrazové nebo zvukové efekty, které jsou použity tvůrci představení jako součást uměleckého záměru filmového díla.

7.1.4 Při uplatnění práv z vadného plnění spočívajícího ve vadě obrazu nebo zvuku  projekce  je Zákazník povinen přerušit sledování projekce neprodleně po vzniku vady a právo z vadného plnění neprodleně uplatnit u vedoucího provozu nebo kontaktovat Personál Provozovatele v multikině. Při uplatnění práv z vadného plnění, které Zákazník učiní až po zhlédnutí více než 90% z celkové délky filmu u kterého bylo Zákazníkem nahlášeno vadné plnění, je provozovatel oprávněn přiměřeně zkrátit slevu z řádně uplatněného nároku.

7.2. Uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit výhradně osobně u vedoucího provozu multikina nebo e-mailem.

7.3 Uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit nejpozději do 5 dnů ode dne konání reklamovaného představení.

7.4 K řádnému uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník povinen předložit Provozovateli Vstupenku nebo E-vstupenku na představení, u kterého Zákazník shledal vadné plnění. Zákazník je povinen Provozovateli dostatečným způsobem popsat v čem spočívá vadné plnění Provozovatele.

7.5 Při uplatnění práv z vadného plnění je Provozovatel oprávněn nabídnout Zákazníkovi jako kompenzaci poukaz na Vstupenku s platností minimálně 3 měsíce ode dne jeho vydání. V případě, že Zákazník odmítne tento typ kompenzace, vrátí Provozovatel Zákazníkovi finanční prostředky zaplacené za Vstupenku nebo E-vstupenku na představení, kterého se týkalo vadné plnění.

7.6 Vrácení ceny zaplacené za Vstupenku nebo E-vstupenku provede Provozovatel stejnou platební metodou, jako byla provedena platba za Vstupenku nebo E-vstupenku, pokud Provozovatel z provozních a technických důvodů nerozhodne jinak.

7.7 Provozovatel neposkytuje slevu z kupní ceny či jakékoliv jiné kompenzace za překážky, které na straně Zákazníka vedly k neúčasti na představení, či za okolnosti, které Provozovatel nemohl ovlivnit.

7.8 Práva z vadného plnění se vztahují jen na zakoupenou Vstupenku nebo E-vstupenku. Při uplatnění Volné vstupenky (bezplatné vstupenky) nevzniká Zákazníkovi nárok na uplatnění  práv z vadného plnění.

7.9 K uplatnění práv z vadného plnění za zboží zakoupené na baru nebo kavárně multikina je Zákazník oprávněn pouze za následujících podmínek:

7.9.1 Práva z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit pouze u vedoucího provozu multikina.

7.9.2 Práva z vadného plnění lze uplatnit pouze na objektivní vady zakoupeného zboží. Vady založené na subjektivních pocitech Zákazníka ze zakoupeného zboží ohledně chuti nebo aromatu nebudou uznány.

7.9.3 Zákazník je povinen kvalitu zboží zkontrolovat ihned po jeho převzetí a případné zjištěné vady neprodleně reklamovat u vedoucího provozu multikina. Zboží je určeno k okamžité spotřebě, a proto nelze uznat reklamace vad uplatněné déle než 30 minut po zakoupení zboží.

7.9.4 V případě uznání reklamace zboží z důvodu jeho vady, bude zákazníkovi zboží vyměněno. V případě, že zboží nelze vyměnit, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena zboží.

7.9.5 Zákazník není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění ke zboží, které obdržel zdarma od Provozovatele (například v rámci věrnostního programu).

7.9.6 V případě zrušení představení, na něž má Zákazník zakoupenu Vstupenku, lze zakoupené zboží vrátit pod podmínkou, že je v neporušeném obale a že nebylo žádným způsobem započato v jeho konzumaci.

 

 1. Dárkové poukazy

8.1 Provozovatel prodává dárkové poukazy (dále jen „Poukazy“) na vstupenky výhradně do jím provozovaných multikin.

8.2 Poukazy v ceně Vstupenky v základním cenovém tarifu dle aktuálního cenového tarifu Provozovatele pro dospělou osobu lze zakoupit přímo na pokladně multikina Provozovatele v počtu nejvýše 50 kusů nebo dle aktuálních stavových zásob na daném multikině. Poukazy za speciální množstevní slevy lze nakoupit výhradně přes centrální prodej Poukazů Provozovatele s kontakty emailem na n.nemcova@cinemacity.cz nebo tel.: 255 742 021.

8.3 Platnost Zákazníkem zakoupeného Poukazu se řídí dalšími podmínkami uvedenými přímo na Poukazu, které jsou pro Zákazníka závazné. Omezení se vztahuje zejména na údaj o termínu, typu projekce (2D, 3D, 4DX, IMAX, DMR), multikině a dni v týdnu. Termín platnosti uvedený na Poukazu se vztahuje na nejpozdější datum představení, na něž lze Poukaz využít. Poukaz nelze využít na představení, které se koná po uplynutí termínu uvedeného na Poukazu. Termín platnosti poukazu nelze prodloužit.

8.4 Platný ceník Poukazů je Zákazník oprávněn vyžádat si na emailové adrese: info@cinemacity.cz. Ceník je Zákazníkovi k dispozici také na webu.

8.5 Nákup Poukazu je pro Zákazníka závazným. Zakoupený Poukaz nelze vrátit, nebo měnit jeho platnost nebo typ.

 

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 Záležitosti těmito OP neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9.2 Provozovatel je oprávněn tyto OP v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit, s tím, že změna je platná a účinná od dne zveřejnění OP, které obsahuje danou změnu.

 

 1. Účinnost

10.1 Tyto OP nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

Návštěvní řád Cinema City

 

Společnost Cinema City považuje spokojenost zákazníků za svou prioritu, abychom však návštěvníkům dopřáli příjemný zážitek z návštěvy našich multiplexů, rádi bychom Vás požádali, abyste při své návštěvě respektovali níže uvedená pravidla.

1. Tento návštěvní řád se uplatňuje pro veškeré zákazníky, jiné návštěvníky, doprovod návštěvníků nebo průvodce (dále jen „Návštěvník“) Představení provozovaného Provozovatelem v jeho multikinech. Návštěvní řád blíže vymezuje a upřesňuje povinnosti Návštěvníků jako smluvní strany z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

2. Návštěvní řád je zveřejněn na stránkách Provozovatele www.cinemacity.cz, a dále umístěn na pokladnách multikin, kde se s ním mohou Návštěvníci seznámit.

3. Návštěvním řádem se řídí návštěva Návštěvníka jakéhokoliv představení provozovaného Provozovatelem v kterémkoliv jeho multikině na území České republiky. Návštěva představení v sále 4DX se pak řídí zvláštním Návštěvním řádem sálu 4DX.

4. Návštěvník je povinen se s tímto Návštěvním řádem v jeho plném rozsahu seznámit ještě před zakoupením Vstupenky na představení. Zakoupením Vstupenky Návštěvník potvrzuje, že se s Návštěvním řádem důkladně seznámil, rozumí mu, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat.

5. Návštěvník plně odpovídá za dodržování Návštěvního řádu nezletilou osobou nebo osobou s omezenou svéprávností, kterou doprovází. Návštěvník je povinen včas a vhodnou formou takovou osobu o pravidlech upravených v Návštěvním řádu poučit a na jejich dodržování přiměřeně dohlížet.

6. Jakékoli porušení Návštěvního řádu může být důvodem k vykázání Návštěvníka ze sálu a případně i z prostor multikina bez nároku na vrácení vstupného či nároku na jakékoliv jiné kompenzace nebo náhrady škody. To se vztahuje i na Návštěvníka doprovázejícího nezletilou osobu nebo osobu s omezenou svéprávností, které pravidla Návštěvního řádu poruší.

7. Do sálu lze vstoupit jen s platnou Vstupenkou na představení uvedené na Vstupence. Po skončení představení je Návštěvník povinen sál bez zbytečného odkladu opustit. Vstupenka je platná pouze na představení, na sál a pro místo v sále, které je na Vstupence vyznačeno

8. Návštěvník je povinen být připraven předložit útržek Vstupenky ke kontrole zaměstnanci Provozovatele na jeho výzvu po celou dobu představení. V případě, že Návštěvník takové výzvě nevyhoví, je zaměstnanec Provozovatele oprávněn jej z multikina vykázat.

9. Návštěvník je povinen dostavit se na začátek představení včas tak, aby nerušil ostatní Návštěvníky. V případě pozdního příchodu jsou zaměstnanci Provozovatele oprávněni usadit Návštěvníka na jiné sedadlo v kinosále tak, aby nebyli rušeni ostatní Návštěvníci. Vyjma ustanovení článku 10 Návštěvního řádu je Návštěvník vždy povinen obsadit v hledišti pouze místo uvedené na Vstupence. V případě, že se na takové místo nelze z jakéhokoli důvodu usadit, Návštěvník neprodleně osloví některého ze Zaměstnanců Provozovatele a bude se řídit jeho pokyny.

10. Bude-li návštěvník zaměstnancem Provozovatele usazen na jiné místo, než jaké je uvedeno na Vstupence, nemá nárok na slevu nebo vrácení vstupného.

11. Z bezpečnostních důvodů je během představení zakázáno zdržovat se v kinosále na jiném místě než na sedadle v hledišti.

12. Za podmínek uvedených v tomto ustanovení má osoba s platným průkazem ZTP/P po jeho předložení nárok k zakoupené Vstupence na vstupenku zdarma pro doprovod. Vstupenky jsou vždy vydány na místa vedle sebe (v případě osoby na invalidním vozíku musí být vstupenka pro doprovod na místo nacházející se nejblíže stanovišti vozíku). Průvodcem může být jen zletilá a plně svéprávná osoba, která je plně způsobilá nepřetržitě poskytovat doprovázené osobě potřebnou asistenci, kterou je povinna poskytovat s vysokou mírou obezřetnosti po celou dobu přítomnosti doprovázené osoby v multikině a plnit při tom veškeré pokyny zaměstnanců Provozovatele. Průvodce je povinen věnovat svou pozornost doprovázené osobě i v průběhu představení.

13. Provozovatel nedoporučuje navštěvovat filmové projekce dětem do 3 let věku. Návštěva dětí do 3 let je povolena pouze v doprovodu a za stálé kontroly Návštěvníka – dospělé a plně svéprávné osoby. Návštěva dětí od 3 do 14 let je povolena pouze v doprovodu Návštěvníka - osoby svéprávné a starší 15 let.

14. Návštěvník nesmí rušit ostatní Návštěvníky během představení nad míru obvyklou pro daný charakter představení a publik.

15. Mobilní telefony a veškerá další elektronická    zařízení    musí    být    po    celou dobu představení zcela vypnuty. Během představení je také přísně zakázáno pořizovat jakékoli zvukové    či    obrazové    záznamy.    V    případě   porušení tohoto článku se Návštěvník vystavuje možnému trestně-právnímu či jinému právnímu postihu dle platných právních předpisů České republiky.

16. Do multikina je zakázáno vnášet jiné věci, než které je nezbytné či obvyklé nosit při sobě. Zejména je zakázáno vnášet do multikina jakékoli nebezpečné předměty či zbraně. V prostorách multikina je rovněž zakázáno používání sportovního a zábavního vybavení, např. kolečkových bruslí, skateboardů atd. Do multikina je zakázáno vodit či vnášet zvířata, vyjma asistenčních psů doprovázejících Návštěvníka se zdravotním postižením. Návštěvník je povinen respektovat pokyny zaměstnanců Provozovatele a takové vybavení případně umístit na místě dle jejich pokynů.

17. Návštěvník je povinen mít jakékoliv věci vnesené do multikina neustále pod kontrolou a při sobě, a to i v průběhu představení, a chránit je tak před ztrátou, odcizením či poškozením ze strany jiných osob. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených do multikina, které má Návštěvník při sobě.

18. Kromě představení pro děti mohou filmové projekce obsahovat neslušné, násilné, urážející či jinak problematické scény. Představení též mohou být v některých úsecích velmi hlasitá. Intenzivní zvukové či obrazové pasáže mohou přicházet překvapivě a zprudka.

19. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah promítaných filmů, reklam a upoutávek. Každý Návštěvník je povinen předem zvážit, zda jemu či jím doprovázenému dítěti nemůže návštěva vybraného představení přivodit újmu, zejména pak je Návštěvník povinen zvážit, zda je pro osobu mladší 12 vhodná návštěva kinematografického představení označeného jako nevhodné pro děti do 12 let.

20. Návštěvníkovi je zakázáno účastnit se kinematografického představení, pokud nesplňuje věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla ve smyslu ust. § 4 písm. c) a d) zák. č. 496/2012 Sb., o audiovizi. Každý Návštěvník je povinen na vyzvání prokázat zaměstnanci Provozovatele, že splňuje věkovou hranici pro návštěvu kinematografického představení.

21. Konzumace potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů zakoupených mimo multikino Provozovatele je ve všech prostorách multikina zakázána. Je zakázáno vnášet do prostor multikin jakékoli teplé pokrmy. Je zakázáno kouřit či konzumovat návykové a jiné omamné a psychotropní látky. Je zakázáno vstupovat do prostor kteréhokoliv multikina pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Je zakázáno používat v multikině elektronické cigarety či jakékoliv věci či látky, které by nad míru obvyklou při návštěvě kinematografických představení rušily ostatní návštěvníky. V případě pochybností jsou Návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců Provozovatele.

22. Návštěvníkům je zakázán vstup do prostor vyhrazených pouze zaměstnancům Provozovatele.

23. V případě potřeby může Návštěvník kontaktovat manažera multikina, a to prostřednictvím ostatních zaměstnanců Provozovatele.

24. Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví Návštěvníka či na věcech vnesených Návštěvníkem do prostor multikina, pokud škoda nebude přímo zaviněna ze strany Provozovatele. Způsobí-li Návštěvník nebo jím doprovázené dítě nedodržením Návštěvního řádu škodu sobě, jiným Návštěvníkům či jiné třetí osobě, odpovídá za ni sám.

25. Urážlivé nebo jinak nepřiměřeně rušivé chování v prostorách multikina může mít za následek okamžité vyvedení Návštěvníka nebo celé skupiny Návštěvníků z prostor multikina bez nároku na náhradu vstupného. Totéž platí pro velmi nevhodně oblečené Návštěvníky (např. plavky, pobuřující oblečení, silně zašpiněné oblečení, atd.) či Návštěvníky se znatelně zanedbanou osobní hygienou.

26. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit představení v případě, že Návštěvník odmítá uposlechnout výzvy zaměstnance Provozovatele k opuštění kinosálu v případě jeho nevhodného chování. Takový Návštěvník je plně odpovědný za škodu vzniklou Provozovateli a dalším Návštěvníkům představení.

27. Je zakázáno přecházet z jednoho kinosálu do jiného bez platné vstupenky na představení v daném kinosálu.

28. Únikové východy jsou Návštěvníci oprávněni použít pouze v případě evakuace multikina.

29. Z důvodu zachování bezpečnosti návštěvníků multikina jsou Návštěvníci povinni zůstat na svých sedadlech až do zapnutí osvětlení multikina.

30. Představení promítaná v multikině Provozovatele ve 3D formátu lze zhlédnout pouze se speciálními, k tomu určenými brýlemi. Cena Vstupenky nezahrnuje zapůjčení nebo pořízení těchto brýlí. Zákazník je oprávněn si brýle zakoupit u Provozovatele na pokladně multikina (např. při platbě Vstupenky) a následně si je převzít u vstupu do sálu multikina. Provozovatel negarantuje použitelnost brýlí v jiném multikině než v tom, na jehož pokladně si je Zákazník zakoupil. Představení v sále IMAX 3D lze sledovat jen se speciálními IMAX 3D brýlemi zakoupenými na pokladně Provozovatele. V multikinech Pardubice a Plzeň Provozovatel brýle pouze zapůjčuje bez možnosti jejich zakoupení. V případě zapůjčení brýlí je Zákazník povinen brýle bezprostředně po představení vrátit Provozovateli na místě k tomu určeném. V případě nevrácení brýlí se Zákazník vystavuje trestnímu či jinému postihu dle platných právních předpisů České republiky.

31. Provozovatel si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoli změnit. Změna je účinná zveřejněním nové verze Návštěvního řádu.

32. Tento Návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění, ke kterému došlo dne 1. 9. 2015.

 

Obchodní podmínky pro nákup vstupenek přes internet

 

Úvodní ustanovení a vymezení pojmu

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na Představení Provozovatele, a to pouze při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.cinemacity.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Provozovatel) a Zákazníka.

„Vstupenka“ je vstupenka zakoupena a zároveň tištěna v pokladnách multikin provozovaných společností Cinema City Czech s.r.o.

„E-vstupenka“ je vstupenka opatřena unikátním číselným a čárovým kódem, vytištěná Zákazníkem, nebo vstupenka ve formátu JPG opatřena unikátním číselným a čárovým kódem předložena Zákazníkem prostřednictvím přenosného elektronického zařízení (tzn. mobilním telefonem, tabletem atd.) nebo vstupenka tištená v pokladnách multikin provozovaných společností Cinema City Czech s.r.o. na základě unikátního čísla (číslo transakce), které je součástí potvrzujícího e-mailu, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.

Zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 

Způsob zakoupení vstupenky

Zákazník může zakoupit e-vstupenky na konkrétní představení prostřednictvím internetu a zaplatit prostřednictvím platebních systémů PayPal a PayU. PayPal podporuje platby uskutečněné PayPal účtem. PayU podporuje rychle bankovní transfery a platby platebními kartami.

Prostřednictvím internetu lze zakoupit následující druh e-vstupenek: Dospělý, Dítě do 12 let, Student, Senior, ZTP, ZTP/P, Ladies Night a Levné pondělí a to jak ve formátu 2D tak i 3D (včetně 3D brýlí nebo bez 3D brýlí).

V případě zakoupení vstupenky Dítě do 12 let, Student, Senior, ZTP,  ZTP/P  je  Zákazník povinen  předložit  doklad  opravňující  Zákazníka  k  využití  této   zlevněné vstupenky a to jak na pokladně kina, tak i u vstupu do kina.

Nakoupit e-vstupenku lze kdykoliv před začátkem požadovaného představení uvedeného v pro-gramu kina, nejpozději však v čas stanoven v programu na internetových stránkách www.cinemacity.cz. Poté může Zákazník zakoupit pouze vstupenky na neobsazena místa na pokladně kina.

Při zakoupení e-vstupenky je Zákazníkovi účtován poplatek ve výši 9 Kč.

Jedná se poplatek za využití nákupu tzv. vstupenky k návštěvě jakéhokoliv námi provozovaného multikina on-line prostřednictvím námi provozovaného e-shopu, nikoliv o poplatek za platbu platební kartou. Nákupem on-line se rozumí jakýkoliv nákup produktu či služeb prostřednictvím e-shopu umístěném na webových stránkách – cinemacity.cz, a to z jakéhokoliv pevného či mobilního zařízení, s jakoukoliv doručovací metodou zakoupené vstupenky a jakoukoliv zvolenou platební metodou. Poplatek za nákup vstupenky tímto způsobem je tak zákazníkovi účtován za každou zakoupenou vstupenku. Tento poplatek NENI účtován za nákup vstupenek na pokladně multikina bez ohledu na způsob platby.

Po výběru a označení e-vstupenky na konkrétní představení je Zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Po kompletním vyplnění objednávky e-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednané e-vstupenky a je cenou konečnou, tj. včetně poplatku i případných poskytovaných slev. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k dokončení e-vstupenky a k jejímu řádnému doručení. Zákazník má možnost si také zakoupit vstupenku na pokladnách vybraného multikina bez nutnosti poskytnout Provozovateli své osobní údaje.

Následně si Zákazník zvolí způsob doručení e-vstupenky. Muže zvolit formu „Vytisknout doma“ a teda zobrazení e-vstupenky ve formátu JPG a zaslání emailem anebo formu „Vyzvednout na pokladně“ a teda vyzvednutí e-vstupenky v pokladně multikina, na základě unikátního čísla zaplacené rezervace (číslo transakce). V případě volby „Vyzvednout na pokladně“ je takto zakoupená vstupenka k dispozici na pokladně kina, kde objednané představení proběhne. V případě, že Zákazník opomene zvolit způsob převzetí e-vstupenky, bude automaticky zvolen způsob doručení e-vstupenky „Vytisknout doma“.

Po potvrzení objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány PayPal, nebo PayU, prostřednictvím které provede úhradu.

Po provedení platby prostřednictvím brány PayPal nebo PayU bude Zákazník opět přesměrován na stránku.

Po úhradě kupní ceny e-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky, je Zákazníkovi odeslán potvrzující e - mail na jím zadanou e - mailovou adresu, který obsahuje:

a) V případě volby „Vyzvednout na pokladně“ unikátní číslo provedené a zaplacené rezervace (číslo transakce).  Předložením    tohoto    čísla    na    pokladně kina bude Zákazníkovi vystavena Vstupenka. Samotný potvrzovací email ani potvrzení o platbě neslouží jako vstupenka.

b) V případě volby „Vytisknout doma“ unikátní číslo provedené a zaplacené rezervace (číslo transakce) a platná e-vstupenka (e-vstupenky) opravňující ke vstupu do sálu (slouží jako Vstupenka).

Platba je zrealizována pouze tehdy, pokud Zákazník obdrží potvrzení o zaplacení zprávou na zadanou e-mailovou adresu.

Číselný a čárový kód na e-vstupence je platný pouze jednou tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného a čárového kódu nebude k takto předložené e-vstupence přihlíženo a na jejím základě nebude povolen vstup do sálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené e-vstupenky předloží. V případě poškození čárového kódu e-vstupenky, bude vstupenka ověřena prostřednictvím číselného kódu vstupenky.

Unikátní číslo zaplacené rezervace na dané představení může být použit pro vyzvednutí e-vstupenky pouze jedenkrát. Předložením e - mailového potvrzení nevzniká automaticky nárok na vydání e-vstupenky, bez ohledu na to, kdo potvrzení předloží.

Zákazník je povinen, pokud si uplatňuje nárok na poskytnutí zlevněného vstupného, prokázat oprávněnost nároku na zlevněnou e-vstupenku předložením platného dokladu, který opravňuje držitele ke slevě. V případě, že Zákazník neprokáže nárok na zlevněnou e-vstupenku, nebude zákazníkovi povolen vstup do kinosálu. V tomto případě může Zákazník požádat o storno e-vstupenky a může si zakoupit novou vstupenku na pokladně kina. Pravidla pro storno e-vstupenek jsou uvedena níže. Zlevněným vstupným se pro účel těchto obchodních podmínek považuje pouze vstupné dle platného ceníku.

V jedné transakci lze zakoupit maximálně 10 ks e-vstupenek.

 

Storno E-vstupenek

Právo na storno e-vstupenek je možné uplatnit bez udání důvodu e-mailem, telefonicky na telefonním čísle Call Centra nebo osobně na pokladně multikina.

Právo na storno e-vstupenek je možné uplatnit jenom na transakci jako celek, tzn. na všechny e-vstupenky zakoupené prostřednictvím jedné transakce.

Při zakoupení e-vstupenky ve lhůtě kratší než 14 dní před začátkem představení, na které byla vstupenka zakoupena, je zákazník oprávněn uplatnit storno takové e-vstupenky nejpozději (i) 3 hodiny před zahájením představení, na které byla e-vstupenka zakoupená v případě, že o storno příslušné e-vstupenky zákazník zažádá prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky; nebo (ii) 15 minut po zahájením představení, na které byla e-vstupenka zakoupena v případě, že zákazník o storno e-vstupenky zažádá osobně na pokladně multikina. Peníze za vstupenky zakoupené přes internet se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

V případě zakoupení vstupenek ve lhůtě kratší než 14 dní před zahájením představení, na které byla e-vstupenka zakoupená, zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že služba (tj. představení), která má být na základě takto zakoupené e-vstupenky poskytnuta, bude poskytnuta před uplynutím 14 denní lhůty od pořízení e-vstupenky ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákazník tudíž nebude oprávněn uplatnit storno takto zakoupené e-vstupenky po uplynutí lhůt uvedených výše (tj. 3 hodiny před zahájením představení, v případě žádosti o storno e-vstupenky e-mailem nebo telefonicky; 15 minut po zahájením představení, v případě storna e-vstupenky osobně na pokladně multikina). Uplatní-li zákazník žádost o storno příslušné e-vstupenky po uplynutí výše uvedených lhůt, bude taková žádost o storno odmítnuta z důvodu jejího opožděného uplatnění.

V žádosti o storno e-vstupenek je potřebné uvést unikátní číslo provedené a zaplacené rezervace (číslo transakce) a platební metodu.

Pokud při procesu koupě vstupenek došlo k odepsání částky za koupi e-vstupenek z účtu Zákazníka, ale e-vstupenky se nezobrazily, ani nebyl zaslán potvrzující e - mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musí Zákazník uplatnit v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím jejíž platba proběhla.

 

Reklamace

Reklamaci na poskytnutou službu, tj. představení, na které byla e-vstupenka zakoupená, je možné uplatnit pouze u manažera multikina, ve kterém se koná, resp. se konalo příslušné přestavení.

Je na úvaze manažera multikina rozhodnout, zda taková reklamace je odůvodněná, a to vzhledem k povaze konkrétního důvodu.

Uzná-li manažer multikina reklamaci za odůvodněnou, poskytne, dle svého uvážení, zákazníkovi náhradu ve formě volné vstupenky na obdobné přestavení anebo vrátí zákazníkovi peníze za zakoupenou e-vstupenku na reklamované představení. Peníze za e-vstupenky zakoupené přes internet se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Provozovatele, v den realizace zakoupení e-vstupenek Zákazníkem.

Zakoupením e-vstupenky Zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně vázán.

Provozovatel si vyhrazuje právo v zákonném rozsahu, podle své vůle a bez předchozího upozornění měnit tato Obchodní podmínky pro nákup vstupenek přes internet nebo přidat či odebrat jakoukoli jejich část. Jakékoli změny těchto pravidel nabývají účinnost uvedeným datem.

Znění těchto podmínek nabývá účinnosti od 3. 1. 2019

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO KLUBU CINEMA CITY

 

1.    Členství v klubu

Společnost Cinema City Czech s. r. o., identifikační číslo 26449242, se sídlem na adrese Arkalycká 951/3, 149 00 Praha 4, Háje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 82991 (dále jen „Cinema City“), provozuje věrnostní klub Cinema City a uděluje body, které Vám budou níže popsaným způsobem připisovány na Váš účet člena klubu Cinema City, a to vždy při nákupu určeného zboží nebo služeb a při použití Vaší platné klubové karty Cinema City. Členství v klubu Cinema City je spojeno s Vašim souhlasem s následujícími podmínkami, který poskytujete vyplněním registračního formuláře prostřednictvím webových stránek www.cinemacity.cz, a zaplacením jednorázového ročního členského poplatku ve výši 70,- Kč. Na účet vám bude ihned připsáno 15 bodů. Členství v klubu a klubová karta je nepřenosná. Členem klubu Cinema City může být pouze fyzická osoba starší 16 let.

 

2.    Sbírání bodů

Kdykoliv si na pokladnách multikina Cinema City po předložení platné klubové karty Cinema City zakoupíte lístky na film, připíšeme vám 10% z kupní ceny těchto lístků ve formě bodů přímo na Váš osobní účet člena klubu Cinema City (platí pro vstupenky na představení ve formátech 2D, 3D a IMAX). V případě nákupu vstupenek do VIP se připisuje 20 bodů a v případě nákupu vstupenek na představení 4DX se připisuje počet bodů dle Tabulky č. 1.

4DX

CHODOV + NOVÝ SMÍCHOV

Plzeň

Dospělý Dítě/Student/Senior Dospělý

Dítě/Student/Senior

2D 19,90 16,90 17,40 14,40
3D 22,90 19,90 20,40 16,90

  Tabulka č. 1

Body obdržíte pokaždé, když zakoupíte lístky na film, platné v multikině provozovaném společřností Cinema City v souladu s podmínkami stanovenými výše. Body nejsou jinak zaokrouhlovány. Stav Vašeho osobního účtu člena klubu Cinema City si můžete zkontrolovat na našich webových stránkách. V případě nákupu lístků přes online platební portál, výhradně na www.cinemacity.cz se musí každý člen klubu Cinema City nejdříve přihlásit, poté obdrží za nákup lístků na představení ve formátech 2D, 3D a IMAX 15% z nákupu, v případě nákupu vstupenek VIP se na osobní účet člena přičítá 20 bodů, v případě nákupu vstupenek 4DX představení se přičítají body dle tabulky č. 1. Platost každého získaného bodu je jeden rok (365 dní) od jeho nabytí. Po vypršení platnosti bodu se body automaticky odečtou z účtu.

 

3.    Využití bodů

Věrnostní body uložené na Vašem účtu člena klubu Cinema City můžete využít k nákupu vstupenky, nebo k nákupu točených nápojů na baru (dle nabídky jednotlivých multiplexů), nebo slaného či šunka sýr popcornu (dle nabídky jednotlivých multiplexů). Není možné za body kupovat barové menu. Hodnota jednoho bodu je 1 Kč. Platnost bodů je 1 rok od připsání na účet. Hodnotu bodů nelze vyplatit v hotovosti. Nelze zaplatit částečně získanými body a zbytek doplatit hotovostí. Body lze využít i po expiraci členství v Cinema City Clubu.

 

4.    Další výhody členství v Cinema City klubu

Jako další službu členům klubu Cinema City se společnost Cinema City zavazuje:

 

(i) po předložení platné klubové karty na pokladně Cinema City nebo při koupi online na webových stránkách www.cinemacity.cz na základě uvedení čísla Vaši klubové karty Cinema City, poskytnout slevu ve výši 20 Kč z každé vstupenky. Platí i pro představení ve formátu 3D, 4DX, VIP a kino IMAX. Sleva je omezena na koupi max. 4 lístků na jedno konkrétní pžředstavení. Neplatí na již zlevněné lístky jako např. Levné pondělky, rodinné vstupné a speciální slevové akce, které se řídí vlastními specifickými pravidly.

 

(ii) pravidelně Vám zasílat pozvánky na zvláštní propagační akce společnosti Cinema City, a to na základě Vámi poskytnutého souhlasu se zpracováním a nakladáním Vašich osobních údajů, který jste nám za tím účelem poskytly při Vaši registraci.

 

5.    Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašich osobních údajů nebo chcete, aby společnost Cinema City pozměnila nebo opravila jakoukoli nepřesnost u Vašich osobních údajů, přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na https://www.cinemacity.cz/static/cs/cz/privacy-policy-cz a vyžádejte si další informace nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@cinemacity.cz

 

6.    Ztráta karty a odpovědnost

V případě ztráty klubové karty Cinema City můžete požádat o vydání nové karty. Pokud bude původní klubová karta Cinema City zrušena, bude zdarma vydána náhladní klubová karta Cinema City. Pokud bude náhradní klubová karta vydána podruhé, budeme účtovat poplatek 30 Kč, potřetí a vícekrát 60 Kč poplatek. V případě vydání náhradní karty zůstávají na účtu všechny získané body. Společnost Cinema City nenese odpovědnost za škodu způsobenou ztrátou karty nebo jejím zneužitím třetí osobou, pokud nebude prokázáno, že ke škodě došlo jednáním společnosti Cinema City.

 

7.    Platnost členství

Platnost členství v Cinema City Clubu je jeden rok (365 dní). Po vypršení platnosti členství není možné využívat všech výhod Clubu: čerpat slevu 20 Kč, sbírat body, uplatnit narozeninový dárek, zapojit se do soutěží určených pouze členům, zúčastnít se speciálních projekcí a akcí určených pouze pro členy Clubu Cinema City. I nadále je možno využívat již nasbírané body.

 

8.    Ukončení

Své členství v klubu Cinema City můžete kdykoliv z jakéhokoli důvodu ukončit. Společnost Cinema City může ukončit provozování věrnostního klubu nebo Vaší účast v něm kdykoli a z jakýchkoli důvodů s měsíční výpovědní lhůtou. Společnost Cinema City může dále ukončit Vaši účast ve věrnostním klubu s okamžitou platnosti s případě že porušíte tyto podmínky nebo bude prokázáno zneužití Vaši klubové karty. Ukončení musí být provedeno písemně a bude zasláno na poslední adresu, která byla společností Cinema City oznámena. Po uplynutí výpovědní doby, nebo pokud dojde k okamžitému ukončení Vašeho členství ve věrnostním klubu, jste povinni klubovou kartu Cinema City znehodnotit a zdržet se jejího dalšího používání. Jednorázový členský poplatek ani hodnota bodů na Vašem členském účtu Vám nebude při ukončení Vašeho členství v klubu Cinema City nijak proplacena.

 

9.    Prodloužení členství

Prodloužení členství je možné na www.cinemacity.cz a je zpoplatněno částkou 70Kč. Lhůta 365 dní začíná platit dnem prodloužení členství. Členství lze prodlouřit i po expiraci (po uplynutí lhůty 365 dní) bez rizika ztráty bodů.

 

10.  Změny systému/podmínek klubu Cinema City

Společnost Cinema City si vyhrazuje právo ukončit, upravit nebo změnit systém klubu Cinema City. Společnost Cinema City si dále vyhrazuje právo změnit či upravit tyto podmínky. Stávající verze těchto podmínek bude k dispozici na webových stránkách. Pokud s jakoukoliv změnou těchto podmínek nesouhlasíte, můžete své členství v klubu Cinema City kdykoliv ukončit.

 

11.  Různé

V případě jkaýchkoliv dotazů týkajících se věrnotního klubu Cinema City, nebo žádosti o ukončení Vašeho členství v tomto klubu se prosím obraťte na email.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 22. 5. 2019

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SÁLU 4DX

Platný od 17. 5. 2013

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Před nákupem vstupenky na projekci v sále 4DX se dobře seznamte s tímto Návštěvním řádem. Dále se seznamte s přehledem efektů systému 4DX, který je umístěn vedle Návštěvního řádu. Projekcí se v tomto Návštěvním řádu rozumí kromě filmové projekce i všechny 4DX efekty.
 2. Jak nákupem vstupenky, tak vstupem do sálu 4DX potvrzujete, že jste se s tímto Návštěvním řádem důkladně seznámil/a, rozumíte mu, souhlasíte s ním a budete jej dodržovat.
 3. Efekty při projekci přicházejí nečekaně a jsou poměrně intenzivní. Máte-li sebemenší pochybnosti, zda Vám bude účast na projekci 4DX příjemná, pak se jí raději neúčastněte.
 4. Máte-li Vy nebo Vámi doprovázení nezletilí zdravotní obtíže, poraďte se před návštěvou 4DX projekce s lékařem a dbejte jeho doporučení. Dále dbejte všech zdravotních zákazů a doporučení uvedených dále v tomto Návštěvním řádu.
 5. U některých diváků můžou nastat v průběhu projekce nebo po jejím skončení nevolnost, bolesti hlavy nebo pohybového aparátu, problémy z ofouknutí či další drobné zdravotní komplikace, v mimořádných případech i symptomy epilepsie.
 6. Plně odpovídáte za dodržování Návštěvního řád nezletilými, které doprovázíte. Včas a vhodnou formou je o všech důležitých pravidlech návštěvy 4DX projekce informujte a při projekci na dodržování pravidel přiměřeně dohlížejte.
 7. Způsobíte-li Vy nebo Vámi doprovázení nezletilí nedodržením Návštěvního řádu škodu sobě či jiným divákům, plně za ni odpovídáte.

POKYNY PRO VLASTNÍ PROJEKCI

 1. Během projekce se plně a neustále soustřeďte na projekci a buďte připraveni na nenadálé efekty.
 2. Sedačky systému 4DX se budou hýbat či třást. Seďte rovně, s nohama na podpěrce.
 3. Zabezpečte své věci proti pádu, vysypání, vylití, odfouknutí a potřísnění. Odfouknuté šátky, klobouky, čepice či jiné lehké věci mohou přímo narušovat projekci a její speciální efekty.
 4. Můžete být zasaženi čistou vodou, případně bublinami z upravené vody, která může zanechat skvrny, zejména na hedvábí.
 5. Během projekce nevstávejte a neodcházejte, nebude-li to naprosto nezbytně nutné. Při jakémkoli pohybu dbejte mimořádné obezřetnosti, vždy totiž může dojít k nečekanému pohybu sedaček či spuštění jiného efektu.
 6. Při projekci ani nezvedejte své spadlé nebo odfouknuté věci nebo vysypané či rozlité jídlo a pití. Vyčkejte na konec projekce.
 7. Zamezte tomu, aby se při projekci části vašeho těla nebo oblečení dostaly mezi pohybující se sedačky nebo mezi sedačky a stěny či schody, jinak může dojít ke zranění nebo poškození vašich oděvů.
 8. Nepřibližujte se (zejména očima) k jednotkám efektů, zejména k fukarům a tryskám, a vyvarujte se též kontaktu svých věcí s nimi, jinak může dojít ke zranění nebo poškození vašich věcí.
 9. Počítejte s možností narušení projekce z důvodu nedodržení pravidel některým z dalších diváků (zejména poletující věci).
 10. Za úrazy či jiné zdravotní problémy vzniklé nedodržením Návštěvního řádu, ani za poškození nebo ztrátu vašich nedostatečně zabezpečených či ochráněných věcí nenese provozovatel kina odpovědnost.

V zájmu zajištění vaší bezpečnosti a prevence nežádoucích následků a nepříjemností je zakázán vstup osobám s následujícími potížemi:

 • Epilepsie
 • Vysoký krevní tlak
 • Kardiovaskulární potíže
 • Potíže s pohybovým ústrojím a zejméne páteří
 • Ortopedické potíže
 • Další závažné zdravotní potíže

 

Dále pak není doporučeno navštěvovat 4DX projekci:

 • Těhotným ženám
 • Osobám s dýchacími potížemi a alergikům
 • Osobám pod vlivem alkoholu a návykových látek
 • Dětem do 4 let
 • Osobám do výšky 100 cm

 

Děti ve věku 4 až 7 let mohou navštěvovat projekci pouze v doprovodu dospělé osoby.

S ohledem na nosnost sedaček je zakázán vstup osobám s váhou nad 120 kilogramů.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VIP

 

Platí od 11. 10. 2017

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

•       Tento návštevní řád VIP doplňuje návštěvní řád Cinema City. Ve věcech neupravených tímto návštěvním řádem VIP se uplatní ustanovení návštěvního řádu Cinema City.

•       Zákazník je povinen se s tímto Návštěvním řádem řádně seznámit před zakoupením vstupenky na projekci ve VIP sálu Cinema City. Zakoupením vstupenky pak zákazník potvrzuje, že se s tímto návštěvním řádem řádně seznámil, rozumím mu, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat.

•       Povinností zákazníka je dodržovat zejména základní hygienické návyky při konzumaci občerstvení podávaných ve VIP zóně a dbát pokynů obsluhy sálu VIP daného multikina Cinema City.

•       Ke konzumaci občerstvením je dovoleno používat pouze nástroje k tomu určené.

•       Veškeré pokrmy podávané v prostorách sálů VIP jsou určeny výhradně k přímé konzumaci a není dovoleno je odnášet mimo prostory VIP zóny.

•       Vstup do VIP zóny je zákazníkům umožněn nejdříve 30 minut před začátkem představení, na které mají zakoupenou platnou vstupenku.

•       Po vstupu do VIP zóny má zákazník právo na neomezenou konzumaci teplého a studeného bufetu, popcornu, nachos a nápojů, vyjma nápojů alkoholických.

•       Do VIP zóny je povolen vstup pouze s občerstvením zakoupeným v prostorách daného multikina.

•       Do sálu je vstup povolen pouze s občerstvením, které není součástí teplého a studeného bufetu či s alkoholickými nápoji.

-             Povolené občerstvení do sálu: popcorn, nachos, postmixové nápoje, vody, káva v papírovém kelímku a alkoholické nápoje zakoupené v prostorách multikina.

•       Do sálu multikina je zákaz vstupu s porcelánovým nebo skleněným nádobím vyjma skleniček určených pro konzumaci alkoholických nápoju.

•       Teplý a studený bufet je zákazníkům k dispozici také 30 minut, samoobslužný bar až 60 minut po začátku jejich představení.

•       Po skončení projekce je zákazník povinen opustit VIP zónu a není již oprávněn ke konzumaci jakéhokoli občerstvení nabízeného ve VIP zóně.